Detail list click here: Full List

(click on lecturer' name to view personal résumé)

FACULTY BOARD 

 

Dr NGUYỄN BẠCH ĐẰNG

(Deputy Dean)

 

Mr. NGUYỄN DUYÊN LINH

(Deputy Dean)

 

 

 FACULTY OFFICE 

Mr. Đoàn Văn Vương

(Head of Office)

Ms. Bùi Thị Mai

Ms. Trần Thị Minh Nương Ms. Nguyễn Thu Dung

 

DEPT. OF BUSINESS ADMINSITRATION 

Dr. TRẦN ĐÌNH LÝ

(Head of Dept.)

 Mr. Lê Thành Hưng

 Mr. Lê Văn Mến

Mr. Mai Hoàng Giang

Dr. Lê Quang Thông

Mr. Vũ Thanh Liêm

Mr. Trần Minh Huy

Ms. Lê Ánh Tuyết

Ms. Nguyễn Thị Bình Minh

Mr. Lê Na

Mr. Hoàng Thế Vinh

Ms. Hà Thị Thu Hoà

Ms. Phan Thị Lệ Hằng

Ms. Bùi Thị Kim Hoàng

Ms. Phạm Thuỳ Dung

Mr. Đặng Đức Huy

Ms. Nguyễn Thị Nhật Linh

Ms. Tống Bảo Ngọc 

 

  

 DEPT. OF AGRICULTURAL ECONOMICS 

Dr Trần Độc Lập

(Head of Dept.) 

Dr Nguyễn Bạch Đằng

Mr. Lê Vũ

Mr. Trần Hoài Nam

Mr. Nguyễn Văn Cường

Mr. Nguyễn Anh Tuấn

Mr. Nguyễn Minh Tôn

 

 DEPT. OF ENVIRONMENT & RESOURCE ECONOMICS

Ass.Prof. ĐẶNG THANH HÀ

(Head of Dept.)

Ms. Nguyễn Thị Ý Ly

Mr. Mai Đình Quý

Ms. Trần Nhật Lam Duyên

Mr. Hoàng Hà Anh

Dr. Phạm Thị Ánh Ngọc

 

 

 DEPT. OF RURAL DEVELOPMENT

Mr. TRẦN ĐỨC LUÂN (MA)

Ms. Võ Ngàn Thơ

 

Ms. Trần Thanh Giang

 

 DEPT. OF FINANCE & ACCOUNTING

Dr. LÊ CÔNG TRỨ

(Head of Dept.)

Mr. Tôn Thất Đào (BA)

Mr. Bùi Công Luận

Ms. Nguyễn Ý Nguyên Hân

Ms. Hoàng Oanh Thoa

Ms. Đàm Thị Hải Âu

Ms. Nguyễn Thị Minh Đức

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hà      

Ms. Trương Thị Kim Thuỷ

Mr. Khúc Đình Nam

Ms. Trần Minh Dạ Hạnh

Ms. Phạm Thu Phương   

Mr. Nguyễn Văn Thanh Trung

Ms. Trần Khánh Linh

 

 

 

 DEPT. OF ECONOMICS

Mr. NGUYỄN DUYÊN LINH

(Head of Dept. / Deputy Dean) 

Mr. Trần Anh Kiệt

Dr. Đặng Lê Hoa

Mr. Trần Minh Trí

Ms. Phạm Thị Nhiên

Ms. Đỗ Minh Hoàng

Dr. Phạm Thị Hồng Nhung

Mr. Tiêu Nguyên Thảo

Ms. Phạm Thị Thuyền

Ms. Hồ Thanh Tâm