STT
Họ và Tên Lĩnh vực nghiên cứu Đơn vị công tác
1 PGS TS. Nguyễn Văn Ngãi    
2 PGS TS. Đặng Thanh Hà    
3 TS. Trần Đắc Dân    
4 TS. Thái Anh Hoà    
5 TS. Đặng Minh Phương    
6 TS. Lê Quang Thông    
7 TS. Lê Công Trứ    
8 TS. Cao Minh Mẫn    
9 TS. Trần Đình Lý    
10 TS. Trần Độc Lập    
11 TS. Lê Nhật Hạnh