GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM
     Ngành kinh tế nông lâm là ngành truyền thống với hơn 25 năm đào tạo đã cung cấp hàng ngàn cán bộ có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng thực hành cao cho nền kinh tế quốc dân.

     Đội ngũ cán bộ giảng dạy của ngành có trình độ cao về chuyên môn, được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, có nhiệt tâm với sự nghiệp đào tạo sinh viên trong khoa kinh tế cũng như ngành kinh tế nông lâm. 

     Sinh viên theo học ngành kinh tế Nông lâm được trang bị các kiến thức toàn diện về khoa học kinh tế nói chung và kinh tế nông lâm nói riêng, đồng thời cũng được học các môn học về quản trị và kỹ thuật nông lâm nghiệp. Các môn học trên cho phép sinh viên có kiến thức vững vàng và khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong nước và trên thế giới.

     Sinh viên ngành kinh tế nông lâm ra trường có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách về nông nghiệp, hoặc hoạt động với tư cách chuyên gia xây dựng dự án kinh tế nông nghiệp. Với hệ thống kiến thức nền tảng kinh tế kỹ thuật khá toàn diện, người có bằng kinh tế nông lâm cũng có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trong các lĩnh vực lập kế hoạch, marketing, quản trị nhân sự...

     Đội ngũ cán bộ giảng dạy và sinh viên ngành kinh tế nông lâm luôn luôn phấn đấu và phát huy truyền thống của ngành học, giữ vững và nâng cao chất lượng của sinh viên ngành kinh tế nông lâm đã được chứng minh theo thời gian và được xã hội thừa nhận.

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH KINH TEÁ NOÂNG LAÂM

THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO 4 NAÊM

TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Boä moân / GV ñaûm nhieäm
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1            
1 13609 Anh vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
2 02101 Toaùn cao caáp 1 3 3   Khoa khoa hoïc
3 00108 Lòch söû caùc hoïc thuyeát KT 4 4   BM Maclenin
4 00109 Trieát hoïc Maùc Leânin 6 6   BM Maclenin
5 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 5   Khoa Tin Hoïc
6 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM GDTC
    Coäng hoïc kyø 1 26 23 3  
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2            
1 02115 Toaùn cao caáp 2 3 3   Khoa khoa hoïc
2 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Maclenin
3 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá hoïc
4 02117 Xaùc suaát thoáng keâ A 4 4   Khoa khoa hoïc
5 13610 Anh vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
6 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM GDTC
7 00201 Quaân söï 1 (Lyù thuyeát) 3 3   BM GDQP
8 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 3   3 BM GDQP
    Coäng hoïc kyø 2 28 23 5  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1            
1 08001 Chaên nuoâi ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
2 08002 Noâng hoïc ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
3 08003 Laâm nghieäp ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
4 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Maclenin
5 08004 Thuyû saûn ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
6 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá hoïc
7 08131 Ñòa lyù kinh teá 3 3   BM Kinh Teá hoïc
8 08219 Cô sôû toaùn cho kinh teá 2 2   BM Kinh Teá Hoïc
9 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 29 29 0  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2            
1 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc 4 4   BM Maclenin
2 08124 Kinh teá noâng laâm caên baûn 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
3 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
4 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
5 08136 Kinh teá vi moâ 2 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
6 08137 Kinh teá vó moâ 2 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
7 08005 Baûo veä moâi tröôøng noâng laâm ngö 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
    Coäng hoïc kyø 2 25 24 1  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1            
1 08114 Luaät kinh teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
2 08111 Ngoaïi ngöõ chuyeân ngaønh KT 4 4   BM Kinh Teá noâng laâm
3 08128 Kinh teá nguoàn nhaân löïc 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
4 08125 Phaân tích lôïi ích chi phí (BCA) 3 3   BM Kinh Teá TNMT
5 00104 Lòch söû Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam 4 4   BM Macleânin
6 08363 Taøi chính tieàn teä  4 4   BM Taøi Chaùnh - Ktoaùn
7 02614 Quaûn trò hoïc 3 3   BM Quaûn Trò Kdoanh
8 08126 Kinh teá saûn suaát noâng nghieäp  3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
    Coäng hoïc kyø 1 27 27 0  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2            
1 08229 Kinh teá phaùt trieån 4 4   BM Kinh Teá hoïc
2 00107 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 3   BM Macleânin
3 08415 Quaûn trò trang traïi 3 3   BM Quaûn Trò Kdoanh
4 08444 Thò tröôøng noâng laâm saûn 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
5 08223 Kinh teá löôïng öùng duïng 3 2 1 BM Kinh Teá Hoïc
6 08445 Marketing noâng nghieäp 3 3   BM Quaûn Trò Kdoanh
7 08369 Keá toaùn 5 5   BM Taøi Chaùnh - Ktoaùn
8 08222 Phaân tích ñònh löôïng cho quaûn lyù 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
    Coäng hoïc kyø 2 27 23 1  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1            
1 08519 Khuyeán noâng 3 3   BM PT Noâng Thoân
2 08421 Döï aùn ñaàu tö 4 4   BM Quaûn Trò Kdoanh
3 08508 Phaân tích chính saùch noâng nghieäp 3 3   BM PT Noâng Thoân
4 08403 Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc veà kinh teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
5 08112 Kinh teá taøi nguyeân - moâi tröôøng 4 4   BM Tai Nguyeân MTröôøng
6 08138 Kinh teá coâng coäng 4 4   BM Kinh Teá hoïc
7 08115 Kinh teá quoác teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
    Coäng hoïc kyø 1 24 24 0  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2            
1 00113 Chính trò toång hôïp 1 4 4   BM Maclenin
2 00114 Chính trò toång hôïp 2 4 4   BM Maclenin
3 00115 Chính trò toång hôïp 3 4 4   BM Maclenin
4 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Kinh Teá noâng laâm
5 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø 2 27 12 15  

Số lần xem trang : :5767
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu ba bảy hai