-  Họ tên:        Nguyễn Văn Cường

- Email:          nguyenvancuong@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: Thạcsỹ

- Chuyên môn đào tạo: Kinh Tế

- Các môn học phụ trách: Kinh Tế Vĩ Mô, Kinh Tế Lâm Nghiệp, Kinh Tế Nguồn Nhân Lực

- Các thông tin khác

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      Kinh Tế Nông Nghiệp

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

      Phân tích lợi thế so sánh trong sản xuất Thanh Long ở Tỉnh Bình Thuận

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)