1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

-  Họ tên: Hoàng Hà Anh

- Email: hoanghaanh@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: ThạcSỹ

- Chuyên môn đào tạo: Khoa học và quản lý môi trường

- Các môn học phụ trách: Kinh tế tài nguyên nước

 

2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      Kinh tế tài nguyên môi trường (2010, Đại học Nông Lâm Tp. HCM)

      Khoa học môi trường (2014, University of the Philippines of Los Banos)

3. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

Authors, year, title, journal, volume

ISSN

 

Hoang Ha Anh, Carmelita M.Rebancos, Rico Ancog, Decibel v.Faustino-Eslava, 2014. Vulnerability Assessment Of Rice Farming Provinces To Climate Change In Mekong River Delta In Vietnam, IAMURE International Journal Of Ecology And Conservation, Vol.11, page 16 - 40

Print ISSN: 2244-1573.

Online ISSN: 2244-1581.

 

Hoang Ha Anh, Carmelita M.Rebancos, Rico Ancog, Decibel v.Faustino-Eslava, 2014.  Evaluating changes in paddy yield under climate change scenarios in Red River Delta in Vietnam. Journal of Science and Technology of Agriculture and Forestry, 04/2014, 95-100

Print ISSN: 1859-1523

 

Nguyen Ngoc Thuy, Hoang Ha Anh. 2015. Vulnerability of Rice Production in Mekong River Delta under Impacts from Floods, Salinity and Climate Change. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 5, 272-279.

 

ISSN: 2460-6952

 

Hoang Ha Anh, Nguyen Ngoc Thuy, Tran Minh Da Hanh. 2015.Assessing Level of Community Participation in Ecotourism Activities at Nui Chua National Park and VinhHy Bay, NinhThuan Province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Forestry, 3/2015, 100-106.

 

Print ISSN: 1859-1523

 

 

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Hình ảnh Eco by Night lần thứ 21: VỮNG BƯỚC ECO(09-12-2015)