THÔNG TIN CÁ NHÂN

           

-  Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

- Email: nguyenngocha@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: THẠC SỸ

- Chuyên môn đào tạo: KẾ TOÁN

- Các môn học phụ trách:

1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

2. LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN

3. KẾ TOÁN XÂY DỰNG

4. KẾ TOÁN THỰC HÀNH 2

5. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

- Các thông tin khác

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      …..

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

            ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ: Đánh giá mức độ hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với mục tiêu Báo cáo tài chính đáng tin cậy trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

5. THÔNG TIN KHÁC

      ...............................................................................................................................................

 

      ............................................................................................................................................... 

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Hình ảnh Eco by Night lần thứ 21: VỮNG BƯỚC ECO(09-12-2015)