GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
      Với mục tiêu đào tạo những nhân viên kế toán tài chính có thể thực hiện tốt công tác kế toán và công tác quản trị tài chính theo đúng chế độ kế toán tài chính của Nhà nước Việt Nam trong tất cả các tổ chức xã hội, bao gồm các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực kế toán tài chính của các đơn vị quản lý Nhà nước cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh.

      Đội ngũ cán bộ giảng dạy của ngành có trình độ cao về chuyên môn, được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, có nhiệt tâm với sự nghiệp đào tạo sinh viên trong khoa kinh tế cũng như ngành kế toán tài chính.

      Sinh viên theo học ng ành Kế toán tài  chính được trang bị các kiến thức toàn diện về khoa học kinh tế đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán. Nội dung chương trình học luôn được cập nhật thường xuyên. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức vững vàng và khả năng thích nghi cao v ới điều kiện thực tế, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong nước và trên thế giới.

      Đội ngũ cán bộ giảng dạy và sinh viên ngành kế toán tài chính luôn luôn phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng của sinh viên ngành kế toán
KHUNG CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH KEÁ TOAÙN

THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO 4 NAÊM

STT MAÕ MH MOÂN HOÏC TC LT TH Teân Boä Moân/GV ñaûm nhieäm
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1            
1 02101 Toùan cao caáp 1 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 00109 Trieát hoïc Maùc - leâ nin 6 6   BM Maclenin
3 02621 Xaõ hoäi hoïc 3 3   Khoa khoa hoïc
4 13609 Anh vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
5 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM GDTC
6 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 5   Khoa Tin hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 25 22 3  
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2            
1 02115 Toùan cao caáp 2 3 3   Khoa Khoa Hoc
2 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Maclenin
3 02117 Xaùc suaát vaø thoáng keâ A 4 4   Khoa Khoa Hoc
4 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh teá hoïc
5 13610 Anh vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
6 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 GDQP
7 00201 Quaân söï 1 (Lyù thuyeát) 3   3 BM GDTC
8 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 3   3 BM GDTC
    Coäng hoïc kyø 2 28 20 8  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1            
1 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Maclenin
3 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh teá hoïc
4 08363 Taøi chính tieàn teä 4 4   BM taøi chính keá toaùn
5 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh teá noâng laâm
5 08342 Taøi chính coâng 3 3   BM taøi chính keá toaùn
7 08343 Nguyeân lyù keá toùan 4 3 1 BM taøi chính keá toaùn
8 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh teá hoïc
9 08224 Thoáng keâ doanh nghieäp 2 2   BM Kinh teá hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 28 27 1  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2            
1 08448 Marketing caên baûn 4 4   BM Quaûn trò kinh doanh
2 02618 Quaûn trò hoïc 4 4   BM Quaûn trò kinh doanh
3 08322 Toaùn taøi chính 4 3 1 BM taøi chính keá toaùn
4 08345 Tín duïng ngaân haøng 3 3   BM taøi chính keá toaùn
5 08337 Thueá 4 3 1 BM taøi chính keá toaùn
6 08346 Keá toùan taøi chính 1 6 5 1 BM taøi chính keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 2 25 22 3  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1            
1 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc 4 4   BM Maùclenin
2 00104 Lòch söû Ñaûng 4 4   BM Maclenin
3 08347 Taøi chính doanh nghieäp 1 5 4 1 BM taøi chính keá toaùn
4 08348 Keá toùan taøi chính 2 4 3 1 BM taøi chính keá toaùn
5 00107 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 3   BM Maclenin
6 08349 Ngoïai ngöõ chuyeân ngaønh KE 4 4   BM taøi chính keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 1 24 22 2  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2            
1 08454 Quaûn trò doanh nghieäp 3 3   BM Quaûn trò kinh doanh
2   Moân töï choïn: choïn 1 trong 3        
  08326 Thaåm ñònh giaù 4 4   BM taøi chính keá toaùn
  08421 Döï aùn ñaàu tö 4 4   BM Quaûn trò kinh doanh
  08365 Ñoái chieáu keá toaùn quoác teá 4 4   BM taøi chính keá toaùn
3 08135 Luaät taøi chính keá toaùn 4 4   BM kinh teá noâng laâm
4 08351 Taøi chính doanh nghieäp 2 5 4 1 BM taøi chính keá toaùn
5 08372 Keá toùan ngaân haøng 2 2   BM taøi chính keá toaùn
6 08373 Keá toùan xaây döïng 2 2   BM taøi chính keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 2 20 19 1  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1            
1 08374 Keá toùan noâng nghieäp 2 2   BM taøi chính keá toaùn
2 08375 Keá toùan thöông maïi, dòch vuï 2 2   BM taøi chính keá toaùn
3   Moân töï choïn: choïn 1 trong 2        
  08225 Tin hoïc öùng duïng 3 3   BM taøi chính keá toaùn
  08458 Soaïn thaûo hôïp ñoàng kinh teá 3 3   BM Quaûn trò kinh doanh 
4 08353 Keá toùan quaûn trò 4 4   BM taøi chính keá toaùn
5   Moân töï choïn: choïn 1 trong 2        
  08456 Nghieäp vuï ngoaïi thöông 2 2   BM Quaûn trò kinh doanh
  08468 PP NCKH taøi chính keá toaùn  2 2   BM taøi chính keá toaùn
6 08364 ÖÙng duïng tin hoïc trong keá toùan 4 2 2 BM taøi chính keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 1 12 10 2  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2            
1 08355 Soå saùch chöùng töø keá toùan 4 2 2 BM taøi chính keá toaùn
2 08452 Phaân tích kinh doanh 3 3   BM taøi chính keá toaùn
3 08318 Keá toùan haønh chính söï nghieäp 3 3   BM taøi chính keá toaùn
4 08356 Kieåm toùan 4 4   BM taøi chính keá toaùn
5 08357 Heä thoáng thoâng tin keá toùan 4 3 1 BM taøi chính keá toaùn
6 08327 Nghieäp vuï thanh toùan 3 3   BM taøi chính keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 2 21 18 3  
Naêm thöù 5 - Hoïc kyø 1            
5 08907 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa kinh teá
    Coäng hoïc kyø 1 10 0 10  

Số lần xem trang : :4034
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy năm hai một