GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
        Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo cử nhân kinh tế tài nguyên – môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu kinh tế xã hội, trong đó đa số là ở sở tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc sở, làm việc trong các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau có liên quan khai thác kinh doanh sử dụng tài nguyên và các hoạt động liên quan ô nhiễm môi trường.

        Về năng lực chuyên môn, một cử nhân kinh tế tài nguyên môi trường được đào tạo sau 4 bốn năm có các khả năng cụ thể sau:

Phân tích, đánh giá kinh tế một vấn đề cụ thể của ô nhiễm môi trường, cạn kiệt và suy thoái tài nguyên, dự đoán khả năng xãy ra ở tương lai, định hướng các vấn đề mang tính chiến lược và kế hoạch dài hạn.

Xây dựng chính sách các cấp về tài nguyên môi trường như thuế, lệ phí ô nhiễm, hạn ngạch ô nhiễm, giấy phép ô nhiễm có thể chuyển nhượng trên thị trường, ký thác - hoàn trả, trợ cấp bị ô nhiễm, trợ cấp làm giảm ô nhiễm và các công cụ kinh tế khác.

Quản lý điều hành thực hiện các chính sách, luật, và các quy định TNMT.

Tham gia cùng với các nhà kỹ thuật môi trường xây dựng các chính sách về quy định khai thác sử dụng tài nguyên, tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm và các quy định dưới luật môi trường tài nguyên.

Xây dựng, thẩm định và quản trị các dự án đầu tư về bảo tồn tài nguyên, khai thác tối ưu tài nguyên, chống suy thoái hoặc cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, cải tạo và khắc phục hậu quả ô nhiễm.

Định giá trị các tài nguyên môi trường như tài nguyên nước ngầm và mặt, không khí, đất đai, rừng, cảnh quan và khu giải trí du lịch qua các phương pháp định giá như “đánh giá ngẩu nhiên” (CVM), “giá hưởng thụ” (HP), “chi phí du hành” (TCM), “chi phí thay thế”, “phí cơ hội”, “liều lượng đáp ứng” và các phương pháp khác thông qua gía thị trường và không có giá thị trường.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Giới Thiệu Chương Trình  
Tên ngành đào tạo: Kinh Tế Tài Nguyên - Môi Trường.
Thuộc chương trình đào tạo: Chương Trình 4.
Trình độ đào tạo: Đại Học – Cử Nhân Kinh Tế Tài Nguyên - Môi Trường.

Quỹ thời gian đào tạo: 4 năm. Phương thức đào tạo: Chính quy.
Nơi làm việc: Ngành tài nguyên môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, viện nghiên cứu, công ty tư vấn. các doanh nghiệp khai thác kinh doanh tài nguyên và doanh nghiệp có liên quan ô nhiễm môi trường.
Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ

 CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH KINH TEÁ TAØI NGUYEÂN MOÂI TRÖÔØNG

THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO 4NAÊM

TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Teân Boä moân / GV ñaûm nhieäm
Naêm thöù 1 - hoïc kyø 1            
1 13609 Anh vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi ngöõ
2 02101 Toaùn cao caáp 1 3 3   Khoa Khoa Hoïc
3 00103 Lòch söû caùc hoïc thuyeát kinh teá 4 4   BM Maclenin
4 00109 Trieát hoïc Maclenin 6 6   BM Maclenin
5 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Maclenin
6 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM Giaùo duïc theå chaát
7 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 4 4   Khoa Tin hoïc
    Coäng hoïc kyø I 29 26 3  
Naêm thöù 1 - hoïc kyø 2            
1 02115 Toaùn cao caáp 2 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 02117 Xaùc suaát thoáng keâ toaùn 4 4   Khoa Khoa Hoïc
3 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
4 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
5 13610 Anh vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi ngöõ
6 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM Giaùo duïc theå chaát
7 00201 Quaân söï 1 3   3 Giaùo duïc quoác phoøng
8 00202 Quaân söï 2 3   3 Giaùo duïc quoác phoøng
    Coäng hoïc kyø II 27 19 8  
Naêm thöù 2 - hoïc kyø 1            
1 12201 Hoaù hoïc moâi tröôøng 4 4   Khoa Moâi Tröôøng
2 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
3 02412 Sinh thaùi moâi tröôøng 4 3 1 Khoa Khoa Hoïc
4 08226 Phaân tích ñònh löôïng 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
5 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Maclenin
6 08219 Cô sôû toaùn kinh teá 2 2   BM Kinh Teá Hoïc
7 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
8 08617 Anh vaên chuyeân ngaønh TNMT 4 4   BM Kinh teá TNMT
    Coäng hoïc kyø 1 29 28 1  
Naêm thöù 2 - hoïc kyø 2            
1 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
2 08136 Kinh teá vi moââ 2 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
3 08137 Kinh teá vó moâ 2 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
4 02614 Quaûn trò hoïc caên baûn 3 3   BM Quaûn trò kinh doanh
5 08518 Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (Gis) 4 4   BM Phaùt trieån NT & KN
6 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc 4 4   BM Maclenin
7 12515 Baûo veä moâi tröôøng 3 3   Khoa Moâi Tröôøng
    Coäng hoïc kyø 2 26 25 1  
Naêm thöù 3 - hoïc kyø 1            
1 08223 Kinh teá löôïng öùng duïng 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
2 08363 Taøi chính tieàn teä 4 4   BM Taøi chính - keá toaùn
3 08369 Keá toaùn  5 5   BM Taøi chính - keá toaùn
4 08229 Kinh teá phaùt trieån 4 4   BM Kinh Teá hoïc
5 08615 Kinh teá moâi tröôøng 1 4 4   BM Kinh teá TNMT
6 08138 Kinh teá coâng coäng 4 4   BM Kinh Teá hoïc
7 08602 Phaân tích lôïi ích chi phí 4 4   BM Kinh teá TNMT
    Coäng hoïc kyø 1 28 28 0  
Naêm thöù 3 - hoïc kyø 2            
1 08603 Kinh teá moâi tröôøng 2 4 4   BM Kinh Teá TNMT
2 08604 Ñònh giaù moâi tröôøng taøi nguyeân 4 4   BM Kinh Teá TNMT
3 08606 Döï aùn ñaàu tö 4 4   BM Quaûn trò kinh doanh
4 08611 Luaät moâi tröôøng - taøi nguyeân 4 4   BM Kinh Teá TNMT
5 08403 PP nghieân cöùu KH - TNMT 3 3   BM Kinh Teá TNMT
6 08607 Kinh teá taøi nguyeân thuyû haûi saûn 3 3   BM Kinh Teá TNMT
7 00104 Lòch söû Ñaûng CSVN 4 4   BM Maclenin
    Coäng hoïc kyø 2 26 26 0  
Naêm thöù 4 - hoïc kyø 1            
1 00107 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 3   BM Maclenin
2 08608 Kinh teá taøi nguyeân khoaùng saûn 3 3   BM Kinh Teá TNMT
3 08614 Kinh teá taøi nguyeân röøng 3 3   BM Kinh Teá TNMT
4 08610 Kinh teá taøi nguyeân ñaát 3 3   BM Kinh Teá TNMT
5 08609 Kinh teá taøi nguyeân nöôùc 3 3   BM Kinh Teá TNMT
6 08612 Chính saùch taøi nguyeân - moâi tröôøng 4 4   BM Kinh Teá TNMT
7 08613 Kinh teá quaûn lyù moâi tröôøng doanh nghieäp 4 4   BM Kinh Teá TNMT
    Coäng hoïc kyø 1 23 23 0  
Naêm thöù 4 - hoïc kyø 2            
1 00113 Chính trò toång hôïp 1 4 4   BM Maclenin
2 00114 Chính trò toång hôïp 2 4 4   BM Maclenin
3 00115 Chính trò toång hôïp 3 4 4   BM Maclenin
4 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Kinh Teá TNMT
5 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø VIII 27 12 15  
             
    Toång coäng 215 187 28  

Số lần xem trang : :4999
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một tám ba hai