GIỚI THIỆU NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mục tiêu:
Với một đất nước có khoảng 70% dân số sống trong khu vực nông thôn, việc xây dựng và phát triển nông thôn giàu mạnh tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước là một điều cần thiết . Để làm được điều đó, đòi hỏi ở mỗi khu vực nông thôn, mỗi địa phương  cần có một đội ngũ cán bộ có năng lực, vừa có kiến thức, vừa có tâm huyết phục vụ quê hương đất nước. Đáp ứng nhu cầu trên, Trường Đại Học Nông Lâm xây dựng  ngành đào tạo Khuyến  Nông và Phát Triển Nông Thôn kể từ niên khóa 2000-2001.


II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Khuyến Nông Và Phát Triển Nông Thôn  nhằm đào tạo một lực lượng cán bộ vừa có kiến thức và khả năng kỹ thuật nông nghiệp,  vừa có năng lực nghiên cứu về kinh  tế , về xã hội để thông hiểu phong tục, tập quán cư dân nông thôn hầu có thể  hội nhập vào cộng đồng thôn xã để hổ trợ,  tổ chức, đề xuất các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó ngành sẽ đào tạo người học các kỹ năng sau:
       Kỹ năng khuyến nông
 Kỹ năng khuyến nông giúp học viên dễ dàng tiếp cận với cư dân nông  thôn trong việc tìm hiểu, đánh giá thực trạng nhu cầu hổ trợ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp  của vùng nông thôn hay truyền đạt những thông tin mới về kỹ thuật, thị trường cho người nông dân.
Kỹ năng kỹ thuật chuyên môn
      Tùy theo sự lựa chọn của học viên, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về cây trồng hoặc vật nuôi cùng sự hổ trợ kiến thức kỹ thuật khác như bảo quản chế biến nông sản, cơ khí nông nghiệp.  Với vốn kiến thức này, học viên sẽ có những lời khuyên chính xác, hợp lý trước những khó khăn về  kỹ thuật sản xuất  của nông dân  trong công tác khuyến nông
      Kỹ năng quản lý
       Sẽ giúp học viên biết cách quản lý các chương trình khuyến nông, các dự án phát triển hay trong việc quản lý trang trại
       Kỹ năng phân tích kinh tế xã hội.
       Sau khóa học , học viên có khả năng tính toán hiệu quả kinh tế – xã hội  của các mô hình sản xuất nông nghiệp, phân tích hiệu qủa  và đưa ra mô hình sản xuất phù hợp, lập và thẩm định các dự án phát triển nông thôn. Với những kỹ năng trên, học viên có thể trở thành chuyên gia hổ trợ nhà hoạch định chính sách phát triển vùng, nhà quản lý dự án, chủ trang trại hay là chuyên viên  khuyến nông có năng lực 
    Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc trong các cơ quan cấp tỉnh,  cấp huyện hoặc cấp cơ sở  về các lãnh vực Khuyến Nông,  Nông nghiệp-Phát triển nông thôn hoặc quy hoạch vùng.  Học viên cũng có khả năng hoàn thành tốt các  chức năng trong các hoạt động của các công ty trong các lãnh vực cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, học viên còn có thể là các nhà tư vấn cho các chương trình và dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn trong cũng như ngoài nước
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN.
 Bộ môn Phát triển nông thôn đang trong xu hướng phát triển lực lượng cán bộ giảng dạy. Hiện nay, Bộ môn có 8 thành viên: 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 2 cử nhân và 1 thành viên đang học tiến sĩ tại Mỹ. Hầu hết các cán bộ giảng viên trên bậc đại học đều được đào tạo ở nước ngoài (Canada, Philippin, Pháp, Mỹ). Lực lượng giảng viên trên sẽ phụ trách đào tạo những kỹ năng về khuyến nông, xây dựng và quản lý  dự án,  phân tích chính sách nông nghiệp và chiến lược phát  nông thôn, kỹ năng xâm nhập vào công đồng thôn xã   . Các kỹ năng kỹ thuật nông nghiệp chuyên môn sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ  các Khoa kỹ thuật  chuyên ngành đảm trách.
IV. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN.
 Ngành Khuyến Nông- Phát Triển Nông Thôn đào tạo cho 2 đối tượng chính:
Học viên hệ chính quy (4 năm): Đào tạo ra những cán bộ trẻ nhằm cung cấp lực lượng cán bộ trẻ có năng lực cho các địa phương.
Học viên hệ tại chức (4 năm): Nâng cao kiến thức và phát triển những kỹ năng cần thiết cho các cán bộ đương chức. (Đòi hỏi phải đang  công tác và được cơ quan cử đi học).
Thêm vào đó , chương trình đào tạo cũng đáp ứng nhu cầu học bằng thứ 2 cho các học viên đã có bằng kỹ sư chuyên ngành. Đối tượng này chỉ cần trang bị những kỹ năng về khuyến nông, kinh tế, xã hội, thiết kế và quản lý dự án phát triển trong thời gian 18 tháng hoặc 24 tháng .
Ngòai ra , Bộ môn Phát Triển Nông Thôn còn đào tạo các khóa học ngắn hạn theo nhu cầu cụ thể  của các địa phương.
V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC              
      A. Kiến Thức Tổng Quát (Giai đọan đại cương): (92 tín chỉ)
      Gồm các môn học bắt buộc của chương trình giáo dục đại học.
       B. Kiến Thức Cơ Bản: ( 34 tín chỉ)
        Bao gồm các môn học cơ bản liên quan đến ngành nông nghiệp. (Bắt
              buộc cho 2 ngành cây trồng và vật nuôi).
        C. Kiến thức kinh tế vàkỹ năng khuyến nông: (65 tín chỉ)
       Gồm các môn học về kinh tế, kỹ năng khuyến nông và kỹ năng quản lý.
            (Bắt buuộc cho 2 ngành cây trồng và vật nuôi).
         D. Kiến Thức Chuyên Ngành (34 tín chỉ)
        Bao gồm các môn chuyên ngành về  trồng trọt hoặc chăn nuôi. (Phần tự chọn)
 Ghi chú: Hệ chính qui và tại chức học tất cả các phần trên.
Hệ đào tạo bằnh thứ 2 chỉ học phần C và một số môn học bắt buộc  khác gồm tổng  cộng có 90 học phần. Học viên có thể hoàn tất chương trình học nầy trong ba hoặc bốn  học kỳ.

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN VAØ KHUYEÁN NOÂNG

THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO 4 NAÊM

             
TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Teân Boä moân/ GV ñaûm nhieäm
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1            
1 00109 Trieát hoïc MaùcLeânin 6 6   BM Macleânin
2 02101 Toaùn cao caáp 1 3 3   Khoa Khoa hoïc
3 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM Giaùo duïc theå chaát
4 13609 Anh vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
5 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 5   Khoa Tin Hoïc
6 08131 Ñòa lyù kinh teá 3 3   BM Kinh Teá hoïc
7 02401 Moâi tröôøng vaø con ngöôøi 3 3   Khoa Khoa hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 28 19 3  
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2            
1 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Macleânin
2 00201 Quaân söï 1 (Lyù thuyeát) 3 3   Giaùo duïc quoác phoøng
3 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 3   3 Giaùo duïc quoác phoøng
4 02115 Toaùn cao caáp 2 3 3   Khoa Khoa hoïc
5 02117 Xaùc suaát thoáng keâ A 4 4   Khoa Khoa hoïc
6 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM Giaùo duïc theå chaát
7 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
8 13610 Anh vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
    Coäng hoïc kyø 2 28 23 5  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1            
1 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Macleânin
2 02621 Xaõ hoäi hoïc 3 3   Khoa Khoa hoïc
3 02614 Quaûn trò hoïc 3 3   BM Quaûn trò kinh doanh
4 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
5 08108 Kinh teá TN & MT  3 3   BM Kinh Teá TNMT
6 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
7 08124 Kinh teá noâng laâm caên baûn 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
8 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
9 08518 Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (GIS) 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
    Coäng hoïc kyø 1 30 30    
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2            
1 00101 Chuû nghóa  xaõ hoäi khoa hoïc 4 4   BM Macleâ nin
2 08001 Chaên nuoâi ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
3 08002 Noâng hoïc ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
4 08003 Laâm nghieäp ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
5 08004 Thuyû saûn ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
6 08010 Cô khí noâng laâm ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
7 08013 Thuù y cô baûn 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
8 08022 Kyõ thuaät canh taùc moät soá caây troàng  3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
9 08503 Giaùo duïc khuyeán noâng 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
    Coäng hoïc kyø 2 28 28    
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1            
1 00104 Lòch söû ñaûng CSVN 4 4   BM Macleânin
2 08017 Noâng laâm keát hôïp 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
3 08023 Kyõ thuaät nuoâi TS (nöôùc ngoït+lôï) 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
4 08502 Xaõ hoäi hoïc noâng thoân 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
5 08520 Truyeàn thoâng khuyeán noâng 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
6 08521 Phaùt trieån coäng ñoàng 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
7 08522 Heä thoáng canh taùc 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
8 08525 Kinh teá phaùt trieån noâng thoân 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
9 08112 Luaät vaø phaùt trieån noâng thoân 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
    Coäng hoïc kyø 1 28 25    
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2            
1 00107 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 3   BM Macleânin
2 08310 Tín duïng noâng thoân 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
3 08403 Phöông phaùp NCKH veà PTNT 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
4 08415 Quaûn trò trang traïi  3 3   BM Quaûn trò kinh doanh
5 08445 Marketing noâng nghieäp 3 3   BM Quaûn trò kinh doanh
6 08508 Phaân tích chính saùch NN 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
7 08509 Quy hoaïch phaùt trieån noâng thoân 4 4   BM Phaùt trieån noâng thoân
8 08526 Lyù thuyeát Phaùt trieån 3 3   BM Phaùt trieån noâng thoân
9 08527 Kieán taäp kyõ thuaät 2   2 BM PTNT + Thænh giaûng
    Coäng hoïc kyø 2 27 25 2  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1            
1 08020 Baûo quaûn cheá bieán noâng saûn 4 4   Kyõ thuaät NLNghieäp
2 08115 Kinh teá quoác teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
3 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
4 08524 Anh vaên chuyeân ngaønh PT 4 4   BM Phaùt trieån noâng thoân
5 08528 Döï aùn phaùt trieån 4 4   BM Phaùt trieån noâng thoân
6 08529 Kieán taäp Phaùt trieån noâng thoân 3   3 BM PTNT + Thænh giaûng
    Coäng hoïc kyø 1 22 18 4  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2            
1 00113 Chính trò toång hôïp 1 4 4   BM Maclenin
2 00114 Chính trò toång hôïp 2 4 4   BM Maclenin
3 00115 Chính trò toång hôïp 3 4 4   BM Maclenin
4 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Phaùt trieån noâng thoân
5 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø 2 27 12 15  
             
    Toång coäng 218 180 29  

Số lần xem trang : :4903
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba ba bốn