GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn QTKD thuộc Khoa Kinh Tế được thành lập vào năm 2000 với mục đích phục vụ nhu cầu đào tạo cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản trị kinh doanh cho tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động cả trong và ngoài nước. Hiện nay bộ môn có khoảng 500 sinh viên đang theo học hệ chính quy dài hạn. Ngoài ra có khoảng 100 sinh viên đang theo học lớp buổi tối hệ đào tạo hợp tác với quận Thủ Đức. Tới đây, bộ môn dự định sẽ đảm nhận thêm sinh viên cho chuyên ngành Thương Mại.

          Sinh viên tham gia ngành QTKD được trang bị các kiến thức chuyên ngành vào giai đoạn hai năm cuối của chương trình hệ cử nhân tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Hàng năm có khoảng 200 sinh viên được tuyển chọn vào ngành. Đây là số sinh viên có điểm thi đầu vào khối A hoặc D khá cao.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD có thể làm việc tại tất cả các loại hình doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

 CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH QUAÛN TRÒ KINH DOANH

THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO 4NAÊM

TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Teân Boä moân / GV ñaûm nhieäm
Naêm thöù 1 - hoïc kyø 1            
1 00108 Lòch söû caùc hoïc thuyeát kinh teá 4 4   BM Macleânin
2 02101 Toaùn cao caáp 1 3 3   Khoa Khoa Hoïc
3 00109 Trieát hoïc Mac Leâ nin  6 6   BM Macleânin
4 13609 Anh vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
5 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 5   Khoa Tin hoïc
6 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM GDTC
    Coäng hoïc kyø 1 26 23 3  
Naêm thöù 1 - hoïc kyø 2            
1 02115 Toaùn cao caáp 2 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 13610 Anh vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
3 02117 Xaùc xuaát thoáng keâ A 4 4   Khoa Khoa Hoïc
4 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM GDTC
5 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Macleânin
6 00201 Quaân söï 1 (Lyù thuyeát) 3 3   BM GDQP
7 08131 Ñòa lyù kinh teá 3 3   BM Kinh Teá hoïc
8 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 5   5 BM GDQP
    Coäng hoïc kyø 2 29 22 7  
Naêm thöù 2 - hoïc kyø 1            
1 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
2 08448 Marketing caên baûn 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
4 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Macleânin
5 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
6 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
7 08336 Nguyeân lyù keá toaùn 4 4   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
8 08224 Thoáng keâ doanh nghieäp 2 2   BM Kinh Teá Hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 29 25 0  
Naêm thöù 2 - hoïc kyø 2            
1 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc  4 4   BM Macleânin
2 02618 Quaûn trò hoïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 08339 Nghieäp vuï ngaân haøng 3 3   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
4 08337 Thueá 3 3   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
5 08422 Haønh vi toå chöùc 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
7 08423 Luaät thöông maïi 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
8 08458 Soaïn thaûo hôïp ñoàng kinh teá 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 2 27 26 1  
Naêm thöù 3 - hoïc kyø 1            
1 00104 Lòch söû Ñaûng 4 4   BM Macleânin
2 08340 Taøi chính - Tieàn teä  3 3   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
3 08446 Anh vaên chuyeân ngaønh QT 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08338 Keá toaùn quaûn trò 4 4   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
5 08427 Kinh doanh quoác teá 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6 08433 Quaûn trò chieán löôïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08425 Thò tröôøng chöùng khoaùn 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
8 08437 Quaûn trò vaên phoøng  3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 1 28 28 0  
Naêm thöù 3 - hoïc kyø 2            
1 00107 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 3   BM Macleânin
2 08430 Nghieân cöùu thò tröôøng 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 08428 Nghieäp vuï ngoaïi thöông 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08450 Thöông maïi ñieän töû 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08225 Tin hoïc öùng duïng 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
6 08451 Quaûn trò saûn xuaát 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08469 Quaûn trò nhaân söï 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
8 08432 Quaûn trò ruûi ro 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
9 08431 Quaûn trò Marketing 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 2 28 28 0  
Naêm thöù 4 - hoïc kyø 1            
1 08403 Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc veà QTKD 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2 08421 Döï aùn ñaàu tö 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 08429 Quaûn trò chaát löôïng 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08226 Phaân tích ñònh löôïng 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
5 08344 Quaûn trò taøi chính 4 4   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
6 08452 Phaân tích kinh doanh 3 3   BM Taøi chaùnh - keá toaùn
7 08435 Ñaøm phaùn thöông löôïng  3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
8 08415 Quaûn trò trang traïi 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
9 08115 Kinh Teá quoác teá  3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
    Coäng hoïc kyø 1 29 29 0  
Naêm thöù 4 - hoïc kyø 2            
1 00113 Chính trò toång hôïp 1 4 4   BM Maclenin
2 00114 Chính trò toång hôïp 2 4 4   BM Maclenin
3 00115 Chính trò toång hôïp 3 4 4   BM Maclenin
4 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø VIII 27 12 15  
             
    Toång coäng 223 193 26  

Số lần xem trang : :6047
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không không sáu