TS. Thái Anh Hòa
TEL : (08) 8961708 - (08)8950 050 - 0908 476 853
Email: tahoa@hcm.vnn.vn
Lĩnh vực chuyên sâu: Kinh tế nông nghiệp

Quá trình đào tạo.

          - Tiến sĩ, University of The Philipines At Los Banos, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, 1997
          - Thạc sĩ, University of The Philipines At Los Banos, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, 1993
          - Cử nhân, Đại học Nông Lâm Tp HCM, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. 1980

·         Các khoá huấn luyện.

          - "Đánh giá thực hiện dự án nông nghiệp" do ACIAR tổ chức tại Khách Sạn REX, năm 2003
          - "Một số vấn đề lựa chọn trong chương trình nghị sự của WTO", do UBDP tổ chức tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội, 2003

·          Giảng dạy.

          - Giảng dạy Đại học

                 + Môn kinh tế Nông Lâm (45tiết) giảng dạy cho sinh viên các lớn Kinh Tế, Nông học, Chăn nuôi thú y, Bảo quản chế 
                      biến nông sản, tại trường Đại học Nông Lâm Tp HCM.
                 + Môn Kinh tế Vi Mô (60tiết) giảng cho sinh viên các khoá tại trường Đại học Nông Lâm Tp HCM
          
          - Giảng sau Đại học

                 + Môn Agriculture Economics (Kinh tế nông nghiệp) (90tiết ) giảng bằng tiếng anh cho học viên lớp Cao học Việt Nam 
                     Hà Lan, Đại học Kinh Tế Tp HCM.
                 + Môn Kinh tế Nông Nghiệp (45tiết). Giảng cho học viên cao học Kinh tế Nông nghiệp Đại học Nông Lâm Tp HCM
                 + Môn kinh tế tiếp thị nông nghiệp (45tiết).Giảng cho học viên cao học kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp HCM

·          Nghiên cứu.

          - Thành viên đề tài: "Một số mô hình hiện đại hoá trong nông nghiệp" Phối hợp với Sở NN&PTNT và Sở KHCN & MT Tp 
            HCM. Thực hiện từ tháng 7/1997 đến tháng 1/1998  
          - Phó chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho ngành 
            chăn nuôi Tp HCM đến năm 2010". Khoa Kinh Kế phối hợp với Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn thực hiện. Thực hiện 
            từ 8/1998 đến 12/2000.
          - Chủ nhiệm đề tài: "Khảo sát phân tích đánh giá các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh vùng ngập lũ Đồng BẰng Sông 
            Cửu Long" Đây là một đề tài nhánh của đề tại độc lập cấp Nhà nước " Khảo sát phân tích đánh giá những vấn đề kinh tế 
            xã hội và môi trường đặt ra cho vùng ngập lũ ĐBSCL" Thực hiện từ tháng 4/1999 - 12/2000.
          - Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: "Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nươi tại Tp HCM". Thực hiện 6/2001- 9/2002.
          - Đồng chủ nhiệm dự án: " Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi trên diện tích rộng: Xác định một số chính sách trên địa bàn 4 
            tỉnh thành ở Miền Nam Việt Nam" do FAO tài trợ (tiếng Anh "Area Wide Integration of Specialized crop and Livestock 
            Activities") Thực hiện từ tháng 10/2001- 12/2005
         -  Điều phối viên dự án: "Phát triển kinh tế thuỷ sản hồ chứa tại Việt Nam (tiếng anh: "The Economics of Eeveloping 
            Revervoir Aquaculture In Vietnam") do ACIAR tài trợ. thực hiện từ tháng 7/2003 - 12/2005

Số lần xem trang : :4637
Nhập ngày : 31-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :04-04-2008

TS. Đặng Minh Phương(04-03-2009)

Ths. Lê Thành Hưng(12-04-2008)

Ts. Đặng Thanh Hà(01-04-2008)

PGS TS. Nguyễn Văn Ngãi(25-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn sáu bốn