CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO 
NGAØNH QUAÛN TRÒ KINH DOANH THÖÔNG MAÏI
(Duøng cho ñaïi hoïc chính quy vaø taïi chöùc. Thöïc hieän töø khoaù 2005)
TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Teân Boä Moân
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1        
1 02621 Xaõ hoäi hoïc 3 3   Khoa khoa Hoïc
2 00103 Lòch söû caùc HTKT 4 4   BM Maùclenin
3 02101 Toaùn cao caáp C1 3 3   Khoa Khoa Hoïc
4 00109 Trieát hoïc Maùclenin 6 6   BM Maùclenin
5 13609 Anh Vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
6 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 3 2 Khoa Tin Hoïc
7 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM GDTC
    Coäng hoïc kyø 1 29 24 5  
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2        
1 02115 Toaùn cao caáp C2 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 13610 Anh Vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
3 02117 Xaùc xuaát thoáng keâ A 4 4   Khoa Khoa Hoïc
4 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM GDTC
5 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
6 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Maùclenin
7 00201 Quaân söï 1 (lyù thuyeát) 3 3   BM GDQP
8 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 3   3 BM GDQP
    Coäng hoïc kyø 2 28 23 5  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1        
1 02616 Taâm lyù hoïc 3 3   BM Sö phaïm KTNN
2 08131 Ñòa lyù kinh teá 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
3 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
4 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Maùclenin
5 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
6 08343 Nguyeân lyù keá toaùn 4 3 1 BM Taøi chính - keá toaùn
7 02618 Quaûn trò hoïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 1 25 24 1  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2        
1 08423 Luaät thöông maïi 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
2 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc  4 4   BM Maùclenin
3 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
4 08115 Kinh teá quoác teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
5 08337 Thueá 3 3   BM Taøi chính - keá toaùn
6 08448 Marketing caên baûn 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08469 Quaûn trò nhaân söï 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 2 25 21 1  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1        
1 08460 Marketing thöông maïi 4 3 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2 08461 Ñoäng thaùi khaùch haøng 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 00104 Lòch söû Ñaûng CSVN 4 4   BM Maùclenin
4 08230 Thoáng keâ thöông maïi 3 2 1 BM Kinh Teá Hoïc
5 08225 Tin hoïc öùng duïng 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
6 08433 Quaûn trò chieán löôïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08361 Keá toaùn thöông maïi 3 3   BM Taøi chính - keá toaùn
8 08427 Kinh doanh quoác teá 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 1 27 25 2  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2        
1 08367 Keá toaùn quaûn trò 3 3   BM Taøi chính - keá toaùn
2 08463 Vaän taûi baûo hieåm Tmaïi 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 00107 Tö töôûng HCM 3 3   BM Maùclenin
4 08344 Quaûn trò taøi chính 4 4   BM Taøi chính - keá toaùn
5 08446 Anh vaên chuyeân ngaønh TM 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6 08450 Thöông maïi ñieän töû 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08428 Nghieäp vuï ngoaïi thöông 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
8 08462 Quaûn trò doanh nghieäp TM 1 4 3 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 2 27 26 1  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1        
1 08362 Nghieäp vuï thanh toaùn 3 2 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2 08465 Phaân tích kinh doanh TM 3 2 1 BM Taøi chính - keá toaùn
3 08466 Kyõ thuaät ñaøm phaùn 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08467 Kinh doanh kho vaän 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08425 Thò tröôøng chöùng khoaùn 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6 08464 Quaûn trò doanh nghieäp TM 2 4 3 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 1 19 16 3  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2        
1 00113 Chính trò toång hôïp 1 4 4   BM Macleânin
2 00114 Chính trò toång hôïp 2 4 4   BM Macleânin
3 00115 Chính trò toång hôïp 3 4 4   BM Macleânin
4 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø 2 27 12 15  
Toång coäng     207   33  

Số lần xem trang : :4038
Nhập ngày : 05-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :05-12-2007

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín sáu bảy một