CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO 
NGAØNH KINH DOANH NOÂNG NGHIEÄP THÔØI GIAN ÑAØO TAÏO : 4 NAÊM
(Duøng cho ñaïi hoïc chính quy vaø taïi chöùc. Thöïc hieän töø khoaù 2006)
TT Maõ MH Teân moân hoïc TC LT TH Teân Boä Moân
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1        
1 02101 Toaùn cao caáp C1 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 00109 Trieát hoïc Maùclenin 6 6   BM Maùclenin
3 03609 Anh Vaên 1 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
4 14101 Nhaäp moân tin hoïc A 5 3 2 Khoa Tin Hoïc
5 02506 Giaùo duïc theå chaát 1 3   3 BM GDTC
6 00111 Kinh teá chính trò 1 4 4   BM Maùclenin
    Coäng hoïc kyø 1 26 21 5  
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2        
1 02115 Toaùn cao caáp C2 3 3   Khoa Khoa Hoïc
2 13610 Anh Vaên 2 5 5   Khoa Ngoaïi Ngöõ
3 02117 Xaùc xuaát thoáng keâ A 4 4   Khoa Khoa Hoïc
4 08109 Kinh teá vi moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
5 00107 Tö töôûng HCM 3 3   BM Maùclenin
6 00201 Quaân söï 1 (lyù thuyeát) 3 3   BM GDQP
7 00202 Quaân söï 2 (Thöïc haønh) 3   3 BM GDQP
8 02507 Giaùo duïc theå chaát 2 2   2 BM GDTC
    Coäng hoïc kyø 2 27 22 5  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1        
1 00112 Kinh teá chính trò 2 4 4   BM Maùclenin
2 08448 Marketing caên baûn 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 02622 Phaùp luaät ñaïi cöông 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
4 08110 Kinh teá vó moâ 1 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
5 08002 Noâng hoïc ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
6 08001 Chaên nuoâi ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
7 08004 Thuyû saûn ñaïi cöông 3 3   Kyõ thuaät NLNghieäp
8 02621 Xaõ hoäi hoïc 3 3   Khoa khoa Hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 27 27 0  
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2        
1 00101 Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc  4 4   BM Maùclenin
2 08343 Nguyeân lyù keá toaùn 4 3 1 BM Taøi chính - keá toaùn
3 08231 Nguyeân lyù thoáng keâ kinh teá 4 4   BM Kinh Teá Hoïc
4 02618 Quaûn trò hoïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 8340 Taøi chính tieàn teä 3 3   BM taøi chính keá toaùn
6 08115 Kinh teá quoác teá 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
7 08124 Kinh teá noâng nghieäp 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
8 08337 Thueá 3 3   BM Taøi chính - keá toaùn
    Coäng hoïc kyø 2 28 27 1  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1        
1   Coâng ngheä sau thu hoaïch 2 2   Khoa Coâng Ngheä Thöïc Phaåm
2 07239 Bao bì ñoùng goùi 2 2   Khoa Coâng Ngheä Thöïc Phaåm
3 08211 Kinh teá löôïng caên baûn 4 3 1 BM Kinh Teá Hoïc
4 08353 Keá toùan quaûn trò 4 4   BM taøi chính keá toaùn
5 00104 Lòch söû Ñaûng CSVN 4 4   BM Maùclenin
6 08423 Luaät thöông maïi 3 3   BM Kinh Teá noâng laâm
7 08344 Quaûn trò taøi chính 4 4   BM Taøi chính - keá toaùn
8 08222 Phaân tích ñònh löôïng cho quaûn lyù 3 3   BM Kinh Teá Hoïc
    Coäng hoïc kyø 1 26 25 1  
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2        
1 08429 Quaûn trò chaát löôïng 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2 08431 Quaûn trò Marketing 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3   Quaûn trò kinh doanh noâng nghieäp I 4 3 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08430 Nghieân cöùu thò tröôøng 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08424 Quaûn trò nhaân söï 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6   Quaûn trò chuoãi cung öùng 3 2 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
7 08327 Nghieäp vuï thanh toùan 3 3   BM taøi chính keá toaùn
8   Nghieäp vuï xuaát nhaäp khaåu noâng saûn 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 2 25 23 2 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1        
1   Quaûn trò kinh doanh noâng nghieäp II 4 1 3 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2   Anh vaên chuyeân ngaønh KDNN 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
3 08433 Quaûn trò chieán löôïc 4 4   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
4 08421 Döï aùn ñaàu tö 4 3 1 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
5 08403 Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc veà KDNN 3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
6 08435 Ñaøm phaùn thöông löôïng  3 3   BM Quaûn Trò Kinh Doanh
    Coäng hoïc kyø 1 22 18 4  
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2        
1 08907 Thöïc taäp toång hôïp 5   5 BM Quaûn Trò Kinh Doanh
2 08902 Thöïc taäp toát nghieäp 10   10 Khoa Kinh Teá
    Coäng hoïc kyø 2 15   15  
Toång coäng     196   33  

Số lần xem trang : :3991
Nhập ngày : 05-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :05-12-2007

Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại(05-12-2007)

Quản Trị Kinh Doanh(26-10-2007)

Phát triển Nông Thôn(26-10-2007)

Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường(26-10-2007)

Ngành Tài Chính Kế Toán(26-10-2007)

Kinh Tế Nông Lâm(26-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bốn một sáu