CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TỪ KHÓA 2011

NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURAL ECONOMICS)

Mã ngành: 60.62.01.15

(Ban hành kèm theo quyết định số:1838/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 29 tháng 8 năm 2012)

 

  1. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp kiến thức vững chắc về lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích cần thiết trong việc nghiên cứu những vấn đề kinh tế liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề trong việc phân tích, hoạch định, quản lý điều hành các chính sách nông nghiệp, tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn; có kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nông lâm ngư nghiệp.

 

  1. Chương trình đào tạo (46 tín chỉ)

-          Lý thuyết và thực hành: 37 tín chỉ (bắt buộc 25 TC, tự chọn 12 TC)

-          Luận văn tốt nghiệp: 9 tín chỉ.

-          Tiếng Anh là điều kiện xét tốt nghiệp, đạt trình độ tương đương B1 khung châu Âu.

(1 tín chỉ lý thuyết tương đương 15 tiết, 1 tín chỉ thực hành tương đương 30 tiết)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

Tín chỉ (TC)

Mã số

Học kỳ

Tổng

LT

TH

HỌC PHẦN BẮT BUỘC

26

 

 

 

 

1

Triết học (Philosophy)

2

2

0

PHIL.6000

1

2

Phương pháp luận NCKH
(Research Methodology)

2

2

0

AECO.6001

1

3

Cơ sở toán trong kinh tế
(Fundamental Methods of
Mathematical Economics)

2

2

0

AECO.6010

1

4

Kinh tế vĩ mô nâng cao
(Advanced Macroeconomics)

3

3

0

AECO.6011

1

5

Kinh tế vi mô nâng cao
(Advanced Microeconomics)

3

3

0

AECO.6012

1

6

Kinh tế lượng nâng cao (Econometrics)

3

3

0

AECO.6014

1

7

Kinh tế sản xuất nông nghiệp
(Production Economics)

3

3

0

AECO.6034

2

8

Kinh tế tiếp thị nông nghiệp
(Economics of Agricultural Marketing)

3

3

0

AECO.6040

2

9

Chính sách nông nghiệp
(Agricatural Policy)

3

3

0

AECO.6042

2

10

Seminar 1 (Special Topic 1)

1

1

0

AECO.6997

3

11

Seminar 2 (Special Topic 2)

1

1

0

AECO.6998

(1)

HỌC PHẦN TỰ CHỌN (*)

12

 

 

 

 

12

Quản trị trang trại
(Farm Management)

3

3

0

AECO.6020

2

13

Kinh tế tài nguyên môi trường.
(Enviroment and Natural
Resource Economics)

3

3

0

AECO.6036

2

14

Phân tích dự án nông nghiệp
(Agricultural Project Analysis)

3

3

0

AECO.6049

2

15

Phương pháp định lượng trong quản lý (Quantitative Approaches
to Management)

3

3

0

AECO.6030

2

16

Xã hội học nông thôn
(Rural Sociology)

3

2

1

AECO.6025

2

17

Phát triển nông thôn
(Rural Development)

3

2

1

AECO.6026

2

18

Kinh tế quốc tế
(International Economics)

3

2

1

AECO.6048

2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Thisis)

9

9

 

AECO.6099

(1)

 Các môn tự chọn học viên cần phải có là:

1)      Kinh tế tài nguyên môi trường  (AECO.6036)

2)      Phân tích dự án nông nghiệp     (AECO.6049)

(1) Phụ thuộc vào thời điểm kết thúc đề tài của luận văn thạc sĩ.

(*) Môn tự chọn do cố vấn học tập hướng dẫn hoặc Giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ quyết định.

                                                                                                     Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐÃ KÝ

TS. Nguyễn Lê Hưng