Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM     Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số:…./KT                                                                    Tp HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2017     

 THÔNG BÁO

(V/v nộp khoá luận – tiểu luận các lớp đại học hệ chính quy

học kỳ 2 năm 2016-2017)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, học kỳ 2 năm 2016 -2017.

 Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận và Tiểu luận thời gian và địa điểm nộp khoá luận – tiểu luận các chuyên ngành đào tạo như sau:

1) Quản trị (Quản trị tài chính, thương mại, và tổng hợp)

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 30/06/2017

* Địa điểm: Bộ Môn Quản trị, Phòng PV.125

2) Kế toán

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 30/06/2017

* Địa điểm: Bộ Môn Kế toán, Phòng PV.128

3) Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và PT nông thôn.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 30/06/2017

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế nông nghiệp, Phòng PV.129

4) Kinh tế tài nguyên và môi trường.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 30/06/2017

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế TN và MT, Phòng PV.127

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: Đối với sinh viên thực hiện khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

Sau khi bảo vệ thành công trước tiểu ban, Sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức, và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 29/07/2017.

           Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp một cuốn tiểu luận, Điểm tiểu luận có chữ ký của GVHD, và Giấy xác nhận có chữ ký, dấu của cơ quan thực tập.

                                                          Lãnh Đạo Khoa Kinh Tế

                                                                 Phó Trưởng Khoa

                   Đã ký

       TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang : :817
Nhập ngày : 27-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :27-06-2017

Thông báo mới

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017(19-07-2017)

Lịch giảng lớp liên thông Đại học LT16KE và LT16QT, học kỳ 3 năm học 2016-2017 (17-07-2017)(17-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chuyên Ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn(10-07-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 6/2017(16-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3 năm học 2016-2017)(13-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm 2016-2017)(19-12-2016)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 lớp LT15KE và LT15QT(15-12-2016)

Thông báo (V-v chuyển đổi chuyên ngành đào tạo của ngành Kinh tế và Quản trị cho sinh viên khóa 2016)(14-12-2016)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Lịch học lớp liên thông đại học LT15KE và LT15QT (16-09-2016)(16-09-2016)

Danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1, năm 2016-2017 (15-09-2016)

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017(23-08-2016)

Lịch thi học kỳ 3 năm 2015-2016 lớp LT15KE và LT15QT (26-08-2016)(23-08-2016)

Thông báo (Về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017)(29-07-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai sáu bốn sáu