Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                        Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

           Số: 02-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 2 năm học 2016-2017)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017;

             Căn cứ QĐ số: 2005, 2046, 2045/QĐ-ĐHNL–KT (V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, ký ngày 18/07/2017)

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

            1) NGÀNH: QUẢN TRỊ

                        Thời gian: 7:00’-> 17:00’, ngày 22/07/2017

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1, Phòng PV.125, Khu Phượng Vỹ

                        TIỂU BAN 2, Phòng I.6

                        TIỂU BAN 3, Phòng PV.323, Khu Phượng Vỹ

                        TIỂU BAN 4, Phòng PV.325, Khu Phượng Vỹ

             2) CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

                        Thời gian: 7:30’-> 11:00’, ngày 25/07/2017

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

TIỂU BAN 1, Phòng PV.323, Khu Phượng Vỹ

             3) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                        Thời gian: 7:30’-> 17:00’, ngày 25/07/2017

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

TIỂU BAN 1, Phòng PV.121, Khu Phượng Vỹ

TIỂU BAN 2, Phòng I.6

Danh sách sinh viên báo cáo theo tiểu ban

         - Quản trị

         - Kinh tế tài nguyên và môi trường

        - Kế toán

 

Trân trọng thông báo.               

                                                         Tp HCM, Ngày 19 tháng 07 năm 2017

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

 

Số lần xem trang : :411
Nhập ngày : 19-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-07-2017

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, tháng 09/2017)(16-08-2017)

Thông báo (V-v nộp giấy đề nghị mở môn học bổ sung, học kỳ 1 năm học 2017-2017)(31-07-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Lịch giảng lớp liên thông Đại học LT16KE và LT16QT, học kỳ 3 năm học 2016-2017 (17-07-2017)(17-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chuyên Ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn(10-07-2017)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017)(27-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 6/2017(16-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3 năm học 2016-2017)(13-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín năm bảy ba