TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

            SỐ:……/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2018)

 Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui, hệ Vừa làm – Vừa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông Lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Đã hoàn thành chương trình đào tạo. (Đủ số tín chỉ tích luỹ, Đạt chuẩn Anh văn B1, chuẩn Tin học)

Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2018

ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP

Lưu ý: Đối với SV đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận + Học các môn thay thế ( 10 Tín chỉ)

     2) Học 10 tín chỉ (Học các môn thay thế)

KHAI BÁO CÁC MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 06/03/2018

Sau thời gian nói trên Khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 06/2018)

 

                                                                Tp HCM. Ngày 28 tháng 02 năm 2018

                                                                                                         GV Khoa

Thông báo mới

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Thông báo chuyển đổi chuyên ngành đào tạo cho Sinh viên khóa 2018(28-08-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2018)(17-08-2018)

Lịch giảng học kỳ 3 năm học 2017-2018, hai lớp Liên thông Đại học LT17KE & LT17QT.(07-08-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)