Chương trình Quản trị kinh doanh tổng hợp tập trung chủ yếu vào các kiến thức kỹ thuật và khoa học tự nhiên trong 2 năm đầu, kiến thức kinh tế và khoa học xã hội vào năm thứ 3 và kiến thức chuyên sâu về Kinh tế Nông nghiệp trong năm cuối của thời gian đào tạo. Từ năm 1986, Chương trình Quản trị kinh doanh tổng hợp đã được điều chỉnh theo hướng đáp ứng sự phát triển và nhu cầu của xã hội cũng như nền kinh tế thị trường. Từ 2009 đến 2014, chương trình chuyển sang giai đoạn đào tạo theo học chế tín chỉ và đã có những cập nhật, chỉnh sửa lớn trong khung chương trình đào tạo từ đó đến nay nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường lao động và các bên liên quan như nhà tuyển dụng, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

Với định hướng giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based Education), Khoa Kinh tế đã và đang tiếp cận, xây dựng và vận hành Quản trị kinh doanh tổng hợp dựa trên những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên sẽ tiếp thu và thể hiện thành công khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. Thực hiện việc tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA sẽ giúp cho Khoa Kinh tế rà soát lại việc xây dựng và vận hành chương trình này trong quá khứ, hướng tới các tiêu chí về đảm bảo chất lượng để được công nhận đạt chuẩn khu vực AUN-QA về Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp.


Khung chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Tóm tắt nội dung đào tạo


 

Đang cập nhật

Đại học/ Bộ môn / Quản trị kinh doanh tổng hợp

/html>