Đại học Nông Lâm Tp HCM                        Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

     Khoa Kinh Tế                                               Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                                          Tp HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nộp Khoá luận và Tiểu luận các lớp Đại học hệ chính quy
kỳ 1,  2018- 2019 )

 Căn cứ theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy học kỳ 1 năm 2018- 2019 các chuyên ngành đào tạo;

Khoa thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện Khoá luận, Tiểu luận thời gian và địa điểm nộp khoá luận và tiểu luận như sau:

 1.      Chuyên ngành quản trị tổng hợp, quản trị thương mại và quản trị tài chính

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 04/01/2019

Địa điểm: Phòng PV.125 (Bộ môn Quản trị kinh doanh)

 2.      Chuyên ngành Kế toán:

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 04/01/2019

Địa điểm: Phòng PV.128 (Bộ môn Kế toán)

 3.      Chuyên ngành Kinh tế nông lâm, Kinh doanh nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 04/01/2019

 Địa điểm: Phòng PV.127 (Bộ môn Kinh tế nông lâm)

 4.      Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên môi trường:

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 04/01/2019

Địa điểm: Phòng PV.129 (Bộ môn Kinh tế TN & MT)

 Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: Đối với sinh viên thực hiện khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD,

           Giấy Xác Nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

Sau khi bảo vệ thành công trước Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, Sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 20/01/2019.

 Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp một cuốn tiểu luận, Điểm tiểu luận có chữ ký của GVHD, và Giấy xác nhận có chữ ký, dấu của cơ quan thực tập.

                                                             TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                       ĐÃ KÝ

                                                           TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (03-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Thông báo (Về việc dời lịch thi môn Ứng dụng CNTT trong quản trị, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (17-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)

/html>