I.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh thương mại, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp thương mại; Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; Biết tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại và tạo lập doanh nghiệp thương mại. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.

II. Nội dung chương trình đào tạo:
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: . .128 . . .  tín chỉ (không kế giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, trong đó:
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương (......35......tín chỉ)
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ,): .22 .tín chỉ, chiếm tỷ lệ..17,19 %
A.2. Khối kiến thức Toán, KHTN... 9 .  tín chỉ, chiếm tỷ lệ..7,03 %
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV: . . ..4  . . tín chỉ, chiếm tỷ lệ..3,12 %
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (......86......tín chỉ)
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành:.24 .tín chỉ, chiếm tỷ lệ..18,75 %
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: . 41. .tín chỉ, chiếm tỷ lệ..32,03 %
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp:. 11 .tín chỉ, chiếm tỷ lệ.8,59.%
B.4. Khóa luận tốt nghiệp: 10. tín chỉ, chiếm tỷ lệ.7,81 %.
C. Khối kiến thức tự chọn  (......7.......tín chỉ)
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn:   2. .tín chỉ, chiếm tỷ lệ.1,56.%
C.1. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn   5  tín chỉ, chiếm tỷ lệ..3.90 %
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.
 

Số lần xem trang: :12069
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (29-02-2008)

NGÀNH: KINH TẾ NÔNG LÂM (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (29-02-2008)

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (25-01-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>