I.   Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức, phương pháp và rèn luyện kỹ năng về quản lý và thực hiện hoạt động phát triển nông thôn. Cử nhân ngành phát triển nông thôn có khả năng làm việc trong các lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội, xây dựng kế hoạch và dự án phát triển nông thôn, làm công tác quy hoạch và phát triển hoạt động sinh kế bền vững nông thôn, đặc biệt với những hoạt động khuyến nông và phát triển cộng đồng. Ngoài các mục tiêu trên, cử nhân ngành phát triển nông thôn và khuyến nông còn được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế học và quản trị học, có thể phục vụ cho những công tác thuộc hai lĩnh vực này.

II. Nội dung chương trình đào tạo:
 
 
 
 
 
 
II.1 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 129 (tín chỉ), trong đó:
 
(Không kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất)
 
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương ( 42 tín chỉ)
 
A1. Khối kiến thức giáo dục chung (lý luận chính trị, ngoại ngữ),
 
    22 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17,05%
 
 
 
A2. Khối kiến thức Toán, KHTN: 16 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 12,04%
 
A3. Khối kiến thức KHXH-NV: 4 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3,01%
 
 
 
 
 
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ( 80 tín chỉ)
 
B1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 23 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17,83%
 
B2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 38 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 29,46%
 
B3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 9 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 6,98%
 
B4. Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 7,75%
 
 
 
 
 
C. Khối kiến thức tự chọn ( 7 tín chỉ)
 
 
 
C1. Khối kiến thức đại cương tự chọn: 2 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 1,55%
 
C2. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn: 5 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3,88%
 
 
 
 
    Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn
học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

Số lần xem trang: :12055
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (29-02-2008)

NGÀNH: KINH TẾ NÔNG LÂM (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (29-02-2008)

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (25-01-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>