Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường được thành lập năm 2004 với chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi trường. Đây là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam về lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của khu vực các tỉnh phía Nam. Giảng viên của Bộ môn được đào tạo, tham gia nghiên cứu tại các trường đại học quốc tế tại Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan, Đức, Balan, Philippines.

Kinh tế TNMT một lĩnh vực rất mới trên thế giới và còn xa lạ đối với những nước kém và đang phát triển, trong đó Việt Nam. Cùng với định hướng chiến lược phát triển bền vững của nước ta, ngày nay KTTNMT đã và đang trở thành một lĩnh vực quan trọng bên cạnh các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trong bảo vệ TNMT và phát triển kinh tế.

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo cử nhân kinh tế tài nguyên môi trường phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, khả năng phân tích, hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương như sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị trực thuộc sở, các trường, viện nghiên cứu kinh tế xã hội. Một số các cơ quan quản lý nhà nước như Cảnh sát Môi trường, sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Ủy Ban, .. cũng nhu cầu cán bộ kinh tế TNMT.

 Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau liên quan đến hoạt động khai thác sử dụng, kinh doanh tài nguyên (như tài nguyên đất, nguồn nước, khoáng sản, tài nguyên rừng, thủy hải sản), kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường.

 

/html>