I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   1. Mục tiêu chung (Goals): 

Đào tạo cử nhân có kiến thức toàn diện về kinh tế học và những ứng dụng vào ngành nông lâm nghiệp; cũng như có các kiến thức về quản trị và kỹ thuật nông lâm nghiệp; và có khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế. Đào tạo người học phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, đào tạo người học có phẩm chất chính chịnh, đạo đức và  tính tự học nâng cao chuyên môn.

     2. Mục tiêu cụ thể (Program objectives):

PO1: Vận dụng tốt kiến thức từ các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;

PO2: Phát triển các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo để có thể áp dụng hệ thống kiến thức kinh tế và quản trị để phục vụ cho công việc hoạch định, điều hành và quản lý doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

PO3: Phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập, nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin và tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;

PO4: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời.

 

II.   CHUẨN ĐẦU RA:

   1. Về kiến thức (Knowledge):

Kiến thức chung (General knowledge):

PLO1: Hiểu và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, lý thuyết kinh tế, lý thuyết quản trị, lý luận chính trị và các tri thức khoa học vào thực tiễn đời sống và hoạt động nghề nghiệp.

Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowledge):

PLO2: Phân tích các lý thuyết kinh tế và quản trị trong hoạch định, quản lý, và tổ chức sản xuất kinh doanh ở đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

PLO3: Phân tích các lý thuyết về quản trị để đánh giá và đề xuất các ứng dụng, chuyển giao các ứng dụng trong phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường ở các cấp quản lí cũng như đơn vị, tổ chức kinh tế.

        2. Về kỹ năng (Skill):

Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

PLO4: Sử dụng thuần thục công cụ tìm kiếm thông tin, điều tra phỏng vấn, nghiên cứu, phân tích, và dự báo thị trường để khảo sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

PLO5: Có khả năng độc lập tư duy để phân tích và dự báo các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với giải quyết công việc; và các vấn đề về chính sách và giải pháp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

PLO6: Vận dụng các lý thuyết về quản trị để xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh vực về kinh doanh nông nghiệp.

Kỹ năng chung (General skills)

PLO7: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

PLO8: Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, viết báo cáo, lập và thẩm định dự án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

PLO9: Sử dụng tốt tiếng Anh và tin học trong công việc.

 

         3. Phẩm chất đạo đức

PLO10: Tôn trọng pháp luật, có lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng;

PLO11: Có tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước;

             PLO12: Có thái độ cầu thị, khả năng học tập và nâng cao trình độ suốt đời.

Khung chương trình đào tạo: Kinh doanh nông nghiệp

Đào tạo / Đại học / Kinh doanh nông nghiệp

/html>