Faculty of Economics will be organising a workshop on curriculum development for BA Programme in Agricultural Economics

Time: 8:30am-11:30am, 10 November 2019

Venue: PV.121

Thông báo mới

Tọa đàm cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ngay 10/11/2019

/html>