Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp là một trong sáu bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế. Đây cũng là bộ môn và chuyên ngành đào tạo được hình thành đầu tiên khi Khoa được thành lập vào năm 1978. Đến năm 2006, với chủ trương đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, bộ môn đã đảm nhận đào tạo chuyên ngành Kinh doanh Nông nghiệp. Từ năm 2001, với xu thế hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian qua, Bộ môn đã đảm nhận đào tạo Sau đại học gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản  nước tưới tiêu; Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Phát triển Nông thônvà khuyến nông; Hệ thống nông nghiệp; Quản  tài nguyên; Sinh kế hộ nông dân; Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; Nông nghiệp bền vững; Chính sách nông nghiệp.


Bộ môn / Kinh tế nông nghiệp

/html>