Danh sách chi tiết: Full List

(click vào tên giảng viên để xem résumé cá nhân)

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

TS.NGUYỄN BẠCH ĐẰNG

(PHÓ KHOA)

 

ThS. NGUYỄN DUYÊN LINH

(PHÓ KHOA)

 

 

 

BỘ MÔN QTKD

TS. TRẦN ĐÌNH LÝ

(TRƯỞNG BM)

 

 ThS. Lê Thành Hưng

 CN. Lê Văn Mến

CN. Mai Hoàng Giang

TS. Lê Quang Thông

ThS. Vũ Thanh Liêm

ThS. Trần Minh Huy

ThS. Lê Ánh Tuyết

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh

ThS. Lê Na

ThS. Hoàng Thế Vinh

ThS. Hà Thị Thu Hoà

ThS. Phan Thị Lệ Hằng

ThS. Bùi Thị KimHoàng

ThS. Phạm Thuỳ Dung

ThS. Đặng Đức Huy

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh

 PhD Can. Tống Bảo Ngọc

 

 

 

 

BỘ MÔN KTNN

 

TS. TRẦN ĐỘC LẬP

(TRƯỞNG BM)

 

TS. Nguyễn Bạch Đằng

ThS. Lê Vũ

ThS. Trần Hoài Nam

ThS. Nguyễn Văn Cường

NCS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Minh Tôn

 

 

BỘ MÔN KT TN & MT

 

PGS.TS. ĐẶNG THANH HÀ

(TRƯỞNG BM)

 

NCS. Nguyễn Thị Ý Ly

ThS. Mai Đình Quý

NCS. Trần Nhật Lam Duyên

NCS. Hoàng Hà Anh

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc

 

 

 

BỘ MÔN PTNT

 

ThS. TRẦN ĐỨC LUÂN

(PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN)

 

ThS. Võ Ngàn Thơ

 

ThS. Trần Thanh Giang

 

 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

 

TS. LÊ CÔNG TRỨ

(TRƯỞNG BM)

 

CN. Tôn Thất Đào

ThS. Bùi Công Luận

ThS. Nguyễn Ý Nguyên Hân

ThS. Hoàng Oanh Thoa

ThS. Đàm Thị Hải Âu

ThS. Nguyễn Thị Minh Đức

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà      

ThS. Trương Thị Kim Thuỷ

ThS. Khúc Đình Nam

ThS. Trần Minh Dạ Hạnh

ThS. Phạm Thu Phương   

NCS. Nguyễn Văn Thanh Trung

ThS. Trần Khánh Linh

 

 

 

 

 

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

 

ThS. NGUYỄN DUYÊN LINH

(TRƯỞNG BM-PHÓ KHOA)

 

ThS. Trần Anh Kiệt

TS. Đặng Lê Hoa

ThS. Trần Minh Trí

ThS. Phạm Thị Nhiên

PhD Can. Đỗ Minh Hoàng

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

ThS. Tiêu Nguyên Thảo

ThS. Phạm Thị Thuyền

NCS. Hồ Thanh Tâm