Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

       Số:…./KT                                                                 Tp HCM, ngày 10  tháng 01 năm 2018     

 THÔNG BÁO

(V/v nộp khoá luận – tiểu luận các lớp đại học hệ chính quy

học kỳ 1 năm 2017-2018)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, học kỳ 1 năm 2017 -2018.

 Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận và Tiểu luận thời gian và địa điểm nộp Khoá luận – Tiểu luận các chuyên ngành đào tạo như sau:

1) Quản trị (Quản trị tài chính, thương mại, và tổng hợp)

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Quản trị, Phòng PV.125

2) Kế toán

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kế toán, Phòng PV.128

3) Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và PT nông thôn.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế nông nghiệp, Phòng PV.129

4) Kinh tế tài nguyên và môi trường.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế TN và MT, Phòng PV.127

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: Đối với sinh viên thực hiện khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

Sau khi bảo vệ thành công trước tiểu ban, Sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức, và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 06/02/2018.

           Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp một cuốn tiểu luận, Điểm tiểu luận có chữ ký của GVHD, và Giấy xác nhận có chữ ký, dấu của cơ quan thực tập.

                                                             Lãnh Đạo Khoa Kinh Tế

                                                                 Phó Trưởng Khoa

                   Đã ký

 

        TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn, HK 1 NH 2018-2019 (04-10-2018)

Lịch học hai lớp Liên thông Đại học LT17QT và LT17KE, Học kỳ 1 năm 2018-2019 (04-10-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 3 tháng 09/2018 (24-09-2018)

Lịch thi học kỳ 3, năm học 2017-2018, lớp LT17KE và LT17QT (24-09-2018)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Thông báo chuyển đổi chuyên ngành đào tạo cho Sinh viên khóa 2018(28-08-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2018)(17-08-2018)

Lịch giảng học kỳ 3 năm học 2017-2018, hai lớp Liên thông Đại học LT17KE & LT17QT.(07-08-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)