Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

       Số:…./KT                                                                 Tp HCM, ngày 10  tháng 01 năm 2018     

 THÔNG BÁO

(V/v nộp khoá luận – tiểu luận các lớp đại học hệ chính quy

học kỳ 1 năm 2017-2018)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, học kỳ 1 năm 2017 -2018.

 Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận và Tiểu luận thời gian và địa điểm nộp Khoá luận – Tiểu luận các chuyên ngành đào tạo như sau:

1) Quản trị (Quản trị tài chính, thương mại, và tổng hợp)

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Quản trị, Phòng PV.125

2) Kế toán

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kế toán, Phòng PV.128

3) Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và PT nông thôn.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế nông nghiệp, Phòng PV.129

4) Kinh tế tài nguyên và môi trường.

* Thời gian: 13:00’->16:00’, ngày 15/01/2018

* Địa điểm: Bộ Môn Kinh tế TN và MT, Phòng PV.127

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: Đối với sinh viên thực hiện khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

Sau khi bảo vệ thành công trước tiểu ban, Sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức, và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 06/02/2018.

           Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp một cuốn tiểu luận, Điểm tiểu luận có chữ ký của GVHD, và Giấy xác nhận có chữ ký, dấu của cơ quan thực tập.

                                                             Lãnh Đạo Khoa Kinh Tế

                                                                 Phó Trưởng Khoa

                   Đã ký

 

        TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang : :751
Nhập ngày : 10-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :10-01-2018

Thông báo mới

Thông báo Danh sách SV, Thời gian, và Địa điểm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018(17-07-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018 các lớp Liên thông Đại học khóa 16 và 17, hệ Chính quy(29-06-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bảy chín tám

Xem trả lời của bạn !