TRƯỜNG ĐHNL TP HCM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA KINH TẾ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
HỌC KỲ II, NĂM 2018-2019

(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại,

Quản trị tài chính, Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp,

Kinh tế tài nguyên môi trường và Phát triển nông thôn)

Từ ngày   22/02/2019 đến ngày 07/03/2019

-    Khoa thông báo kế hoạch thực hiện tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online khóa luận, tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  08/03/2019 đến ngày 12/03/2019

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách gởi cho Bộ môn.

Từ ngày  13/03/2019 đến ngày 22/03/2019

-    Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công giảng viên hướng dẫn và gởi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày   25/03/2019 đến ngày 29/03/2019

- Khoa phê duyệt và thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận, tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày   01/04/2019 đến ngày 05/07/2019

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên thực hiện khóa luận và tiểu luận.

* Trước 16h ngày 05/07/2019

- Nộp khóa luận hoặc tiểu luận tại văn phòng Bộ môn. Mỗi sinh viên nộp một khóa luận hoặc tiểu luận, có chữ ký xác  nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập.

- Riêng tiểu luận, giảng viên hướng dẫn phải cho điểm.

**Từ ngày  06/07/2019

    đến ngày 31/07/2019

- Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN.

Thời hạn đăng ký: 16 giờ; ngày 07/03/2019

Ghi chú:

* Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được báo cáo.     

** Sau khi bảo vệ thành công, sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên tiểu ban trong thời gian một tuần kể từ ngày báo cáo, nộp lại Khóa luận chính thức (bao gồm một bảng cứng và hai đĩa CD) cho bộ môn.

                                                                           Tp HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2019

                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                 Đã ký

                                                                                                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (03-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Thông báo (Về việc dời lịch thi môn Ứng dụng CNTT trong quản trị, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (17-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)

/html>