Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

       Khoa Kinh Tế                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc    

                                                                                    Tp HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nộp khoá luận – tiểu luận các lớp đại học, hệ chính quy,
kỳ 2 - 2018- 2019 )

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học, hệ chính quy học kỳ 2 năm 2018 - 2019.

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo đã đăng ký thực hiện Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp thời gian và địa điểm nộp khoá luận và tiểu luận như sau:

-         Thời gian: thứ 6; 13:00 - 16:00, ngày 05/07/2019

-         Địa điểm:

(1)  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính và Quản trị kinh doanh thương mại nộp tài phòng PV.225 (Bộ môn Quản trị)

(2)  Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Kinh doanh nông nghiệp nộp tài phòng PV.127 (Bộ môn Kinh tế nông nghiệp)

(3)  Chuyên ngành Kế toán nộp tại PV.227 (Bộ môn Kế toán)

(4)  Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường nộp tài phòng PV.225A (Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường)

(5)  Chuyên ngành Phát triền nông thôn nộp tài phòng PV.128 (Bộ môn Phát triển nông thôn)

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: 

Đối với sinh viên thực hiện khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập, sau khi bảo vệ thành công trước tiểu ban chấm Khóa luận, sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 31/07/2019.

 Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp một cuốn tiểu luận, Điểm tiểu luận có chữ ký của GVHD, và Giấy xác nhận có chữ ký, dấu của cơ quan thực tập.

                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                            ĐÃ KÝ

                                                                                              TS. Nguyễn Bạch Đằng

                                                               

Thông báo mới

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-01-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Vv nộp Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019)

/html>