TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA KINH TẾ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:12-2019/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  đổi phòng thi 3 môn thi thực hành PHÒNG MÁY TÍNH, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020)

 Căn cứ lịch thi học kỳ 1, năm học 2019-2020

 Ba môn học sau:

     1) Tin học ứng dụng trong quản trị (208225), Lịch thi 7:30; ngày 23/12/2019, tại hai Phòng RD403 và RD204

     2) Ứng dụng tin học trong kế toán (208354), Lịch thi 14:45; ngày 09/01/2020, tại hai Phòng RD104

     3) Hệ thống thông tin địa lý (204501), Lịch thi 7:30; ngày 10/01/2020, tại hai Phòng RD202

Theo yêu cầu của ba Giảng Viên phụ trách ba môn học nêu trên Về việc tổ chức thi kết thúc học phần tại PHÒNG MÁY TÍNH, Giáo vụ Khoa thông báo đến tất cả Sinh viên đã đăng ký và có Lịch thi ba môn nêu trên có mặt ĐÚNG GIỜ (theo lịch thi đã công bố), Địa điểm mới là tại TRUNG TÂM TIN HỌC, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. (Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức cũ)

Lưu ý: Sinh viên không lên Phòng Thi theo lịch đã công báo qua Email Sinh viên.

Trân trọng thông báo.!

                                                                                                             Tp HCM, ngày 20/12/2019

                                                                                                                       Giáo Vụ Khoa

                                                                                                                    Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-01-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020)

/html>