Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
          Khoa Kinh Tế                                                            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
      Số: 2412-2019/KKT                                                        Tp HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
(V/v nộp khoá luận – tiểu luận các lớp đại học hệ chính qui,
học
 kỳ 1 năm học 2019- 2020 )

Căn cứ theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, học kỳ 1 năm 2019- 2020

Khoa thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện Khoá luận, Tiểu luận Thời gian và Địa điểm nộp khoá luận, tiểu luận như sau:

1.    Ngành quản trị tổng hợp, quản trị thương mại và quản trị tài chính

Thời gian: thứ 2; 7:00 - 11:30, ngày 30/12/2019
          Địa điểm: Phòng PV.225 (Bộ môn Quản trị kinh doanh)

2.     Ngành Kế toán

Thời gian: thứ 2; 7:00 - 11:30, ngày 30/12/2019
          Địa điểm: Phòng PV.227 (Bộ môn Kế toán)

3.     Ngành Kinh tế nông lâm + Kinh doanh nông nghiệp

Thời gian: thứ 2; 7:00 - 11:30, ngày 30/12/2019
          Địa điểm: Phòng PV.127 (Bộ môn Kinh tế nông lâm)

4.     Ngành Phát triển nông thôn

 Thời gian: thứ 2; 7:00 - 11:30, ngày 30/12/2019
          Địa điểm: Phòng PV.128 (Bộ môn Phát triển nông thôn)

5.    Ngành Kinh tế tài nguyên môi trường

Thời gian: thứ 2; 7:00 - 11:30, ngày 30/12/2019
     Địa điểm: Phòng PV.225A (Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường)

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: 

   - Đối với sinh viên thực hiện Khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập. Sau khi bảo vệ thành công trước tiểu ban, Sinh viên nộp một cuốn khoá luận chính thức, và hai đĩa CD, hạn chót 11:00’, ngày 16/01/2020
           - Đối với sinh viên thực hiện Tiểu luận, Sinh viên nộp một cuốn Tiểu luận, GVHD phải đánh giá cho điểm và ký tên, Giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

                                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                          ĐÃ KÝ

                                                                                            TS. NGUYỄN BẠCH ĐẰNG

                                                               

Thông báo mới

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Thông báo (Vv: Sinh viên và Học viên nghỉ học phòng dịch cúm Virus Corona) (03-02-2020)

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020 (03-01-2020)

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) (20-12-2019)

Xem thêm ...

Thông báo (Vv: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2019-2020)

/html>