KHOA KINH TẾ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
HỌC KỲ I, NĂM 2020-2021

(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại, Quản trị tài chính, Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường, và Phát triển nông thôn)

Từ ngày  14/09/2020 đến ngày 22/09/2020

-    Khoa thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online Khóa luận, Tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  23/09/2020 đến ngày 24/09/2020

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách gởi cho Bộ môn.

Từ ngày  25/09/2020 đến ngày 02/10/2020

-    Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công giảng viên hướng dẫn gởi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày   03/10/2020 đến ngày 04/10/2020

- Khoa phê duyệt và công báo danh sách sinh viên, tên đề tài hình thức thực hiện khóa luận/tiểu luận, và tên giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  05/10/2020 đến ngày 08/01/2021

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên thực hiện đề khóa luận/tiểu luận.

* Trước 16h ngày 08/01/2021

- Nộp khóa luận và tiểu luận tại Văn Phòng Bộ Môn. Mỗi sinh viên nộp một khóa luận hoặc một Tiểu luận, phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập.

- Riêng Tiểu luận, giảng viên hướng dẫn phải chấm điểm.

**Từ ngày  11/01/2021

    đến ngày 29/01/2021

- Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN

 Ghi chú:

         * Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được báo cáo.     

** Sau khi bảo vệ thành công, sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên tiểu ban trong thời gian một tuần kể từ ngày báo cáo, nộp lại Khóa luận chính thức (bao gồm một bảng cứng và hai đĩa CD) cho Bộ môn.

                                                                                       Tp HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2020

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                       Đã ký

                                                                                                         TS. Đặng Lê Hoa

 

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký, chuyển đổi chuyên ngành, chuyển sang chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, đối với sinh viên khóa 2020) (13-10-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021)

/html>