Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số: 01-2021/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2020-2021)

          Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ QĐ số: 171, 172, 173, 174, 175/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, ký ngày 18/01/2021

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

  1) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

                        Thời gian: 7:30’-> 16:00’, ngày 23/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban         

            2) CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

                        Thời gian: 7:30’-> 11:00’, ngày 24/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231, Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

    3) CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TỔNG HỢP, QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI, VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

                        Thời gian: 7:00’-> 17:00’, ngày 24/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

     TIỂU BAN 1, Phòng PV.121Khu Phượng Vỹ

                        TIỂU BAN 2, Phòng I.6

                        TIỂU BAN 3, Phòng PV.323Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

            4) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                        Thời gian: 7:30’-> 16:00’, ngày 30/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM    

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231, Khu Phượng Vỹ

                               Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

      Tp HCM, Ngày 19 tháng 01 năm 2021

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                       TS. Đặng Lê Hoa

Thông báo mới

Thư mời viết bài đăng ký yếu hội thảo khoa của Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (23/02/2021) (24-02-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Xem thêm ...

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021

/html>