Ngày đăng: 4/9/2018


Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019...(click xem thêm)


 

TRƯỜNG ĐHNL TP HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA KINH TẾ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
HỌC KỲ I, NĂM 2018-2019

(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại, Quản trị tài chính, Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường, và Phát triển nông thôn)

Từ ngày   04/09/2018 đến ngày 16/09/2018

-   Khoa thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online Khóa luận, Tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  17/09/2018 đến ngày 19/09/2018

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách gởi cho Bộ môn.

Từ ngày  20/09/2018 đến ngày 28/09/2018

-   Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công giảng viên hướng dẫn gởi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày   29/10/2018 đến ngày 04/10/2018

- Khoa phê duyệt và công báo danh sách sinh viên, tên đề tài hình thức thực hiện khóa luận/tiểu luận, và tên giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày   04/10/2018 đến ngày 04/01/2019

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên thực hiện đề khóa luận/tiểu luận.

* Trước 16h ngày 04/01/2019

- Nộp khóa luận và tiểu luận tại Văn Phòng Bộ Môn. Mỗi sinh viên nộp một khóa luận hoặc một Tiểu luận, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập.

- Riêng Tiểu luận, giảng viên hướng dẫn phải chấm điểm.

**Từ ngày  04/01/2019

    đến ngày 20/01/2019

- Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

 
Thời hạn đăng ký: 16 giờ, ngày 16/09/2018

Ghi chú:

* Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được báo cáo.  

** Sau khi bảo vệ thành công, sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên tiểu ban trong thời gian một tuần kể từ ngày báo cáo, nộp lại Khóa luận chính thức (bao gồm một bảng cứng và hai đĩa CD) cho Bộ môn.

                                                                           Tp HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2018

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                    ĐÃ KÝ

                                                                                                             TS. Nguyễn Bạch Đằng

 

                                                                                                              

 

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điểu kiện tốt nghiệp (19/03/2019)(19-03-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03/2019)(21-02-2019)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)(21-02-2019)

Lịch thi học kỳ 1 năm 2018-2019, lớp LT16KE, LT17KE và LT17QT.(02-01-2019)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)(27-12-2018)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018(26-12-2018)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)(26-11-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)