Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

         Số: 03-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 2 năm học 2018-2019)

    - Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019;

    - Căn cứ QĐ số: 2025/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kế toán, ngày 18/07/2019.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

            1) NGÀNH: Kế toán

                        Thời gian: Thứ 5, từ 8:00 - 17:00, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm), Phòng PV.121, Khu Phượng Vỹ

            2) CHUYÊN NGÀNH: Kinh doanh nông nghiệp.

                         Thời gian: Thứ 5, từ 13:30 - 16:30, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm) Phòng PV.121Khu Phượng Vỹ

               Trân trọng cảm ơn. 

                                                      Tp HCM, Ngày 19 tháng 07 năm 2019

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                     TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 3 tháng 09 năm 2019(25-09-2019)

Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020(13-09-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020)(23-08-2019)

(22-08-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2019(09-07-2019)

Thông báo (Vv nộp Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019)(29-06-2019)

Giới thiệu(21-06-2019)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019, lớp LT17KE và LT18KE & LỚP CHÍNH QUY(03-06-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 062019)(24-05-2019)

Kết quả điểm phúc khảo, Học kỳ 1 năm 2018-2019(10-04-2019)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO.(05-04-2019)

Danh sách sinh viên được phân công GVHD thực hiện Khóa luận, tiểu luận, Học kỳ 2 năm học 2018-2019(29-03-2019)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)(21-02-2019)

Lịch thi học kỳ 1 năm 2018-2019, lớp LT16KE, LT17KE và LT17QT.(02-01-2019)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)(27-12-2018)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018(26-12-2018)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)(26-11-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

/html>