Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

         Số: 03-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 2 năm học 2018-2019)

    - Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019;

    - Căn cứ QĐ số: 2025/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kế toán, ngày 18/07/2019.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

            1) NGÀNH: Kế toán

                        Thời gian: Thứ 5, từ 8:00 - 17:00, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm), Phòng PV.121, Khu Phượng Vỹ

            2) CHUYÊN NGÀNH: Kinh doanh nông nghiệp.

                         Thời gian: Thứ 5, từ 13:30 - 16:30, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm) Phòng PV.121Khu Phượng Vỹ

               Trân trọng cảm ơn. 

                                                      Tp HCM, Ngày 19 tháng 07 năm 2019

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                     TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Thông báo (Vv: Sinh viên và Học viên nghỉ học phòng dịch cúm Virus Corona) (03-02-2020)

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020 (03-01-2020)

Thông báo (Vv: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2019-2020) (24-12-2019)

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) (20-12-2019)

Xem thêm ...

Danh sách sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kinh doanh nông nghiệp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019

/html>