Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số: 02-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

  Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ QĐ số (V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

             1) Chuyên ngành: Kế toán (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: 7:30 - 11:30; thứ 5; ngày 09/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.323, Khu Phượng Vỹ

             2) Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 6, 7; Từ 7:30 - 16:00; ngày 10-11/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

             4) Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 2, từ 7:30 - 16:00; ngày 13/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

                                                               Tp HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2020

                           P. Trưởng Khoa

                                 ĐÃ KÝ

                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Thông báo (Vv: Sinh viên và Học viên nghỉ học phòng dịch cúm Virus Corona) (03-02-2020)

Thông báo (Vv: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2019-2020) (24-12-2019)

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) (20-12-2019)

Xem thêm ...

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020

/html>