I. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo cử nhân kinh tế tài nguyên môi trường (TNMT) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế về phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng dự án hồi phục cải tạo môi trường, định giá trị TNMT và tổn hại môi trường do ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu kinh tế xã hội, trong đó đa số là ở sở môi trường tài nguyên và các đơn vị trực thuộc sở, làm việc trong các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau có liên quan khai thác kinh doanh sử dụng tài nguyên và các hoạt động liên quan ô nhiễm môi trường.
II. Nội dung chương trình đào tạo
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 128 tín chỉ, trong đó:
A.   Khối kiến thức giáo dục đại cương                          (39 tín chỉ).
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung             22 tín chỉ, chiếm tỷ lệ  17,18%.           
A.2. Khối kiến thức toán, KHTN   17 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 13,12%.
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV                   2 tín chỉ, chiếm tỷ lệ   1,56%.
B.   Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       (84 tín chỉ).
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, 28 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 21,87%.
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên            30 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 23,44 %. 
B.3. Khối kiến thức bổ trợ thực tập nghề nghiệp 26 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 20,31%.
B.4. Khoá luận tốt nghiệp                          10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 7,8%.
C. .   Khối kiến thức tự chọn                                           (5 tín chỉ)
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn 0 tín chỉ, chiếm tỷ lệ   0%.
C.2. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn 5 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3,90%.
 
 

Số lần xem trang: :12053
Nhập ngày: 25-01-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (29-02-2008)

NGÀNH: KINH TẾ NÔNG LÂM (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (29-02-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>