Hoạt động kiểm định chất lượng hiện nay được triển khai ở hai cấp: cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện trên cơ sở thu thập, xử lý thông tin, đưa ra nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục bao gồm đảm bảo chất lượng về chiến lược, về hệ thống, về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục. Nội dung đánh giá bao trùm rất nhiều hoạt động của cơ sở giáo dục như tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa; hệ thống quản trị; cơ cấu lãnh đạo và quản lý; quản trị chiến lược; chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; quản lý tài chính và cơ sở vật chất; quan hệ đối ngoại; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá và đánh giá ngoài; hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; tuyển sinh; chương trình đào tạo; giảng dạy, học tập và các hoạt động hỗ trợ; đánh giá người học; quản lý nghiên cứu khoa học; quản lý tài sản trí tuệ; kết quả của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tập trung vào chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, phương thức giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá, chất lượng giảng viên, cán bộ hỗ trợ và sinh viên, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy và học, và các hoạt động cải tiến chất lượng.

Có một số quy định và hướng dẫn được sử dụng để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chất lượng chương trình đào tạo, phổ biến hiện nay là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance).

Cụ thể, thông tư Số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong đó có Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục hiện đang áp dụng (25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí). ThôngSố 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học trong đó có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí).

Hướng dẫn AUN-QA phiên bản 2.0 về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Hướng dẫn AUN-QA phiên bản 3.0 về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bao gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí cho điểm. Hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0, phiên bản mới nhất của AUN, về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 yêu cầu.

Số lần xem trang: 2552
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 31-07-2021

Kiểm định / Thông tin chung về Kiểm định

/html>