Giới thiệu
Chuyên ngành Phát triển nông thôn bắt đầu được đào tạo chính quy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM từ năm 2000. Sinh viên theo học chuyên ngành Phát triển nông thôn được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về xã hội học, quản lý và phát triển nông thôn, lý thuyết phát triển, phát triển cộng đồng, kinh tế và quản lý nông nghiệp. Người học có khả năng vận dụng các kiến thức, công cụ phân tích nhằm đánh giá hiện trạng và đưa ra các quyết định phát triển kinh tế và xã hội nông thôn. Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn hướng đến phát triển năng lực và kỹ năng về quản lý, phát triển nông thôn như kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.


Sinh viên chuyên ngành Phát triển nông thôn đi Kiến tập môn học, năm 2019

Để có thể tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khối lượng 136 tín chỉ, mỗi tín chỉ tương ứng 15 tiết học trên lớp. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập và khoá luận tốt nghiệp. Chương trình học được thiết kế 4 năm, tuy nhiên sinh viên có thể đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính để có thể hoàn thành trước thời hạn.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường Đại học, viện và trung tâm nghiên cứu, hay các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp, Chi cục Phát triển Nông thôn; hoặc các tổ chức Phi chính phủ (NGOs). Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm tư vấn cho các chương trình hoặc dự án phát triển, làm việc ở khu vực tư nhân hay ngành nghề tự do. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phát triển nông thôn có thể học lên sau đại học tại Khoa Kinh tế hay những trường đại học, viện trong và ngoài nước ở các lĩnh vực liên quan đến kinh tế và phát triển.


Sinh viên Chuyên ngành Phát tiển nông thôn
tổ chức đón tân Sinh viên, Năm 2020

Ngành học Phát triển nông thôn tại Khoa Kinh tế là ngành học tiềm năng bởi vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành này đã khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, cũng như có những đóng góp rõ nét và to lớn cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của nhiều địa phương.

Chương trình đào tạo
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Phát triển Nông thôn, Năm 2018
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Phát triển Nông thôn, Năm 2020
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Phát triển Nông thôn, Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
      Chuẩn đầu ra Chương trình Đào tạo Phát triển Nông thôn, Năm 2023

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:
      Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2468
Nhập ngày: 22-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Phát triển Nông thôn

/html>