Giới thiệu
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế được thiết kế nhằm đào tạo các cán bộ quản lý kinh tế có trình độ chuyên môn, thành thạo các kỹ năng quản lý, quản trị trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu về quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ở cả khu vực công và tư. Học viên tốt nghiệp chương trình này sẽ có kiến thức cập nhật về lĩnh vực quản lý kinh tế; có thể vận dụng các nguyên lý cơ bản về quản lý kinh tế trong bối cảnh hội nhập; sử dụng các mô hình kinh tế, nguyên lý kinh tế và số liệu kinh tế để giải quyết các vấn đề trong thực tế quản lý; phân tích, nhận định và đánh giá dữ liệu phục vụ cho công tác ra quyết định trong quản lý; vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các vấn đề trong quản lý, xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tập đoàn, công ty đa quốc gia, cơ sở giáo dục hoặc viện nghiên cứu về lĩnh vực quản lý kinh tế.

Chương trình đào tạo 

TT Tên môn học Số TC Lý thuyết Thực hành
I PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 5 5 0
1 Triết học (Philosophy) 3 3 0
2 Phương pháp nghiên cứu xã hội học (Research methodology in social sciences) 2 2 0
II HỌC PHẦN BẮT BUỘC 13 11 2
1 Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và quản trị (Research methodology in economics and management) 2 2 0
2 Kinh tế học quản lý (Economics for management) 3 3 0
3 Khoa học quản lý (Management science) 3 3 0
4 Tài chính công (Public finance) 3 3 0
5 Seminar đề cương nghiên cứu (Research proposal seminar) 1 0 1
6 Seminar kết quả nghiên cứu (Research outcomes seminar) 1 0 1
III HỌC PHẦN TỰ CHỌN (chọn 9 /18 môn) 27 27 0
1 Kinh tế vi mô nâng cao (Advanced Microeconomics) 3 3 0
2 Kinh tế vĩ mô nâng cao (Advanced Macroeconomics) 3 3 0
3 Kinh tế lượng nâng cao (Advanced econometrics) 3 2 1
4 Kinh tế công (Public economics) 3 3 0
5 Quản trị dự án đầu tư (Investment project management) 3 3 0
6 Luật kinh tế (Economic Law) 3 3 0
7 Tâm lý học quản lý (Managerial psychology) 3 3 0
8 Ứng dụng Lý học Đông Phương trong Quản trị (Applications of Asian Philosophy in Business Management) 3 3 0
9 Kinh tế quốc tế (International economics) 3 3 0
10 Kinh tế phát triển (Development economics) 3 3 0
11 Kinh tế học phúc lợi (Welfare economics) 3 3 0
12 Quản lý nhà nước về kinh tế (Public management in economics) 3 3 0
13 Quản trị doanh nghiệp (Firm management) 3 3 0
14 Quản lý thuế (Tax management) 3 3 0
15 Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) 3 3 0
16 Kinh tế quản lý tài nguyên môi trường (Economics of Environment and natural resources management) 3 3 0
17 Lý thuyết tài chính tiền tệ (Theory of finance) 3 3 0
18 Quản lý bền vững (Sustainability management) 3 2 1
IV LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Thesis) 15 0 15
Tổng số tín chỉ 60 34 26

 

Số lần xem trang: 2485
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 06-09-2021

Đào tạo / Sau Đại học / Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

/html>