Giới thiệu
Chi bộ Khoa Kinh tế là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ của Khoa Kinh tế và Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, chi bộ khoa Kinh tế và toàn thể Khoa Kinh tế vững mạnh. Chi bộ Khoa Kinh tế luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, Ban Lãnh đạo khoa, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong khoa để phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Khoa Kinh tế ngày càng phát triển.
Danh sách Đảng viên

TT Họ và tên Vai trò
1 ThS. Lê Thành Hưng Bí Thư Chi bộ - Phụ trách chung, công tác phát triển đảng, kết nối giữa các doanh nghiệp, cựu học viên sinh viên với Khoa, và công tác chuyên môn.
2 ThS. Nguyễn Văn Cường Phó Bí thư Chi bộ - Phụ trách công tác Chi Đoàn Giảng viên, Đoàn Khoa và Liên chi Hội Sinh viên Khoa.
3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà Chi ủy viên Chi bộ - Phụ trách công tác của Công Đoàn Khoa.
4 ThS. Phạm Thị Thuyền Thư ký Chi bộ - Phụ trách công tác hành chính của Chi bộ.
5 TS. Đặng Lê Hoa Đảng viên Chi bộ
6 TS. Hoàng Hà Anh Đảng viên Chi bộ
7 ThS. Khúc Đình Nam Đảng viên Chi bộ
8 ThS. Phạm Thị Nhiên Đảng viên Chi bộ
9 ThS. Lê Na Đảng viên Chi bộ
10 ThS. Hà Thị Thu Hòa Đảng viên Chi bộ

 

Số lần xem trang: 2485
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2024

Nhân sự / Chi Bộ Khoa

/html>