Tầm nhìn
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM phấn đấu trở thành một đơn vị danh giá về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị tại Việt Nam và Châu Á.

Sứ mạng
Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM điều phối nguồn lực để cung ứng cho người học các chương trình đào tạo với chất lượng cao nhất trong lĩnh vực kinh tế và quản trị nhằm: đáp ứng các chuẩn mực quốc gia và quốc tế; nuôi dưỡng nghiên cứu khoa học tại cơ sở, quốc gia và quốc tế; tư vấn và hướng dẫn thực thi các chính sách kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Triết lý giáo dục
Khẳng định giá trị nội tại
Các chương trình đào tạo của chúng tôi trang bị cho sinh viên những giá trị khác biệt liên hệ chặt chẽ với truyền thống và vị thế của Khoa Kinh Tế và trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Gắn kết với địa phương và hội nhập quốc tế
Chúng tôi cung cấp đa dạng các môn học liên ngành để hỗ trợ sinh viên tiếp cận với những vấn đề cấp bách của địa phương và quốc tế. Chúng tôi tạo cơ hội cho sinh viên và giúp họ ứng dụng kiến thức đã học để phục vụ cộng đồng địa phương và thị trường quốc tế.

 

Số lần xem trang: :14033
Nhập ngày: 04-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-08-2021

Giới thiệu / Tầm nhìn - Sứ mạng - Triết lý giáo dục

/html>