I.      Mục tiêu đào tạo. Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sứ khỏe tốt; năm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp làm việc được ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ Ngành và các cơ quan Nhà nước khác.

II.   Nội dung chương trình đào tạo
II.1 Tổng số tín chỉ phải tích lũy : 130 tín chỉ không bao gồm giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng, trong đó :

A
Khối kiến thức giáo dục đại cương : 43 tín chỉ
A1
Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, ngoại ngữ) : 22 tín chỉ, chiếm tỷ lệ : 16.92%
A2
Khối kiến thức toán, khoa học tư nhiên, công nghệ và môi trường : 15 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 11.53%
A3
Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn : 6 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 4.61%
B
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
B1
Khối kiến thức cơ sở, khối ngành và nhóm ngành: 26 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 20%
B2
Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành: 34 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 26.15%
B3
Khối kiến thức bổ trợ thực tập nghề nghiệp : 4 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3.07%
B4
Thực tập tốt nghiệp : 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 7.69%
C
Khối kiến thức tự chọn
C.1
Khối kiến thức đại cương tự chọn : 5 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3.84%
C.2
Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn : 8 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 6.15%

Số lần xem trang: 2344
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

Doanh nghiệp hợp tác

/html>