I. Mục tiêu đào tạo: (i) trang bị cho sinh viên các kiến thức toàn diện về khoa học kinh tế và những ứng dụng vào ngành nông lâm nghiệp; (ii) cung cấp các kiến thức về quản trị và kỹ thuật nông lâm nghiệp; (iii) đào tạo các sinh viên có kiến thức vững vàng và khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong nước và trên thế giới;

II. Nội dung chương trình đào tạo:
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 129 tín chỉ, trong đó:
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương (38 tín chỉ)
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ) 22 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17%
A.2. Khối kiến thức Toán, KHTN: 14 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 11%
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV: 2 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 2%
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (77 tín chỉ)
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 26 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 20%
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 36 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 27%
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 5 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 4%
B.4. Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 8%.
C. Khối kiến thức tự chọn (14 tín chỉ)
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn: 4 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3%
C.1. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn: 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 8%
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

II. 2. Khung chương trình đào tạo

Số lần xem trang: :12113
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (29-02-2008)

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (25-01-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>