I.Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

II. Nội dung chương trình đào tạo:
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (không kế giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng), trong đó:
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương (......35.......tín chỉ)
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ): . 22. . .tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17,05  %
A.2. Khối kiến thức Toán, KHTN... 9 .  tín chỉ, chiếm tỷ lệ..6,98 %
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV: . . ..4 . . tín chỉ, chiếm tỷ lệ..3,11 %
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (......88.......tín chỉ)
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành:.24 .tín chỉ, chiếm tỷ lệ..18,6 %
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: . 47. .tín chỉ, chiếm tỷ lệ..36,4 %
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 7. .tín chỉ, chiếm tỷ lệ.5,42 %
B.4. Khóa luận tốt nghiệp: 10. tín chỉ, chiếm tỷ lệ. 7,75 %.
C. Khối kiến thức tự chọn  (......7.......tín chỉ)
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn:   2. .tín chỉ, chiếm tỷ lệ. 1,54.%
C.1. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn . 5 . tín chỉ, chiếm tỷ lệ..3,85 %
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.
  

Số lần xem trang: :12108
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 09-12-2014

NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (29-02-2008)

NGÀNH: KINH TẾ NÔNG LÂM (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (29-02-2008)

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (25-01-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>