BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỀ TÀI/DỰ ÁN,CÁC BÀI BÁO

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

1

Đề tài/dự án NCKH trong nước

114

2

Đề tài/dự án NCKH quốc tế

83

3

Bài báo ISI

15

4

Bài báo quốc tế khác

13

5

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

46

6

Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

51

7

Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

17


 (Danh mục thông tin chi tiết các chủ đề nghiên cứu đính kèm)

Nghiên cứu khoa học / Đề tài nghiên cứu

Danh sách sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, từ năm 2011 - 2014 (20-10-2019)

/html>