Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

         Số: 03-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 2 năm học 2018-2019)

    - Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019;

    - Căn cứ QĐ số: 2025/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kế toán, ngày 18/07/2019.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

            1) NGÀNH: Kế toán

                        Thời gian: Thứ 5, từ 8:00 - 17:00, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm), Phòng PV.121, Khu Phượng Vỹ

            2) CHUYÊN NGÀNH: Kinh doanh nông nghiệp.

                         Thời gian: Thứ 5, từ 13:30 - 16:30, ngày 25/07/2019

                         Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

    TIỂU BAN 1 (Danh sách đính kèm) Phòng PV.121Khu Phượng Vỹ

               Trân trọng cảm ơn. 

                                                      Tp HCM, Ngày 19 tháng 07 năm 2019

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                     TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang: 2319
Nhập ngày: 15-07-2019
Điều chỉnh lần cuối: 19-07-2019

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kinh doanh nông nghiệp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>