TRƯỜNG ĐHNL TP HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA KINH TẾ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
HỌC KỲ I, NĂM 2019-2020

(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại, Quản trị tài chính, Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường, và Phát triển nông thôn)

Từ ngày  23/08/2019 đến ngày 01/09/2019

-    Khoa thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online Khóa luận, Tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  03/09/2019 đến ngày 04/09/2019

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách gởi cho Bộ môn.

Từ ngày  05/09/2019 đến ngày 11/09/2019

-    Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công giảng viên hướng dẫn gởi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày   12/09/2019 đến ngày 13/09/2019

- Khoa phê duyệt và công báo danh sách sinh viên, tên đề tài hình thức thực hiện khóa luận/tiểu luận, và tên giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày  14/09/2019 đến ngày 28/12/2019

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên thực hiện đề khóa luận/tiểu luận.

* Trước 16h ngày 28/12/2019

- Nộp khóa luận và tiểu luận tại Văn Phòng Bộ Môn. Mỗi sinh viên nộp một khóa luận hoặc một Tiểu luận, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập.

- Riêng Tiểu luận, giảng viên hướng dẫn phải chấm điểm.

**Từ ngày  29/12/2019

    đến ngày 16/01/2020

- Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN

 

XEM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI NGẦN HÀNG SACOMBANK

Ghi chú:

Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được báo cáo.     

** Sau khi bảo vệ thành công, sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên tiểu ban trong thời gian một tuần kể từ ngày báo cáo, nộp lại Khóa luận chính thức (bao gồm một bảng cứng và hai đĩa CD) cho Bộ môn.

                                                                           Tp HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2019

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                               TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang: 2319
Nhập ngày: 23-08-2019
Điều chỉnh lần cuối: 23-08-2019

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>