STT

Tên minh chứng

Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập mong đợi

1

[Exh.1.01] Quyết định thành lập NLU

2

[Exh.1.02] Quy định về đào tạo tín chỉ của Bộ GD và ĐT

3

[Exh.1.03] Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của NLU

4

[Exh.1.04] The vision and mission of Faculty of Economics

5

[Exh.1.05] Websites của Khoa Kinh tế và của NLU

6

[Exh.1.06a] Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của NLU

7

[Exh.1.06b] Quyết định chuẩn đầu ra ELOs (PO, PLOs) của Khoa Kinh tế

8

[Exh.1.07] Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát đơn vị sử dụng lao động

9

[Exh.1.08] Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát cựu sinh viên

10

[Exh.1.09] Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát giảng viên về ELOs và CTĐT

11

[Exh.1.10] Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng giảng dạy

12

[Exh.1.11] Triết lý giáo dục của Khoa Kinh tế

13

[Exh.1.12] Biên bản họp Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp về xây dựng CTĐT

14

[Exh.1.13] Biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa về ELOs và CTĐT

15

[Exh.1.14] Sổ tay sinh viên

16

[Exh.1.15] Quyết định chuyển đổi tên các chương trình đào tạo của NLU

17

[Exh.1.16] Quyết định thành lập Hội đồng khoa học - NLU

18

[Exh.1.17] Quyết định thành lập Hội đồng khoa học - Khoa kinh tế

19

[Exh.1.18] Bản mô tả chương trình đào tạo KTNN

20

[Exh.1.19] Sơ đồ cây chương trình

21

[Exh.1.20] Cấu trúc đề cương môn học

22

[Exh.1.21] Quy trình chỉnh sửa đề cương môn học

23

[Exh.1.22] Đề cương môn học

24

[Exh.1.23] Biên bản họp khoa về hướng dẫn viết đề cương môn học

25

[Exh.1.24] Một số báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp dùng làm cơ sở điều chỉnh CTĐT

26

[Exh.1.25] Phương hướng hoạt động của Khoa Kinh tế 2019-2020

Tiêu chuẩn 2. Mô tả chương trình đào tạo

27

[Exh.2.01] Bảng thống kê điểm đầu vào của sinh viên (2013-2018)

28

[Exh.2.02] Hình chụp bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành KTNN

29

[Exh.2.03] Ma trận tương thích CLOs và PLOs

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

30

[Exh.3.01] Bảng so sánh các phiên bản Chương trình khung KTNN

31

[Exh.3.02] Các rubrics đánh giá

32

[Exh.3.03] Thời khóa biểu của giảng viên

33

[Exh.3.04] Danh mục các môn học tương đương

34

[Exh.3.05] Báo cáo so sánh chương trình khung 2011 và 2014

35

[Exh.3.06] Chương trình khung 2011 và 2014

36

[Exh.3.07] Kế hoạch học tập của SV KTNN

37

[Exh.3.08] Chương trình đào tạo KTNN của các trường Đại học/cơ sở đào tạo khác

Tiêu chuẩn 4. Phương thức dạy và học

38

[Exh.4.01] Buổi họp mặt giao lưu đầu năm (BCN khoa, bộ môn và sinh viên theo chuyên ngành)

39

[Exh.4.02] Hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên

40

[Exh.4.03] Danh sách giảng viên tham gia học phương pháp giảng dạy

41

[Exh.4.04] Danh sách giảng viên tham gia học nghiệp vụ sư phạm

42

[Exh.4.05] Hình ảnh khóa  tập huấn cho giảng viên

43

[Exh.4.06] Danh sách SV tham gia học kỳ doanh nghiệp, thực tập tại doanh nghiệp

44

[Exh.4.07] Đề cương môn học kiến tập thực tế

45

[Exh.4.08] Hợp đồng liên kết giữa công ty với Khoa kinh tế

46

[Exh.4.09] Danh mục tên các chủ đề nghiên cứu khoa học của sinh viên

47

[Exh.4.10] Danh sách tên các sinh viên trong các cuộc thi + Hình ảnh  + Bằng khen

48

[Exh.4.11] Thành lập và hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh Khoa Kinh tế

49

[Exh.4.12] Website đăng ký học phần (NLU - phòng đào tạo)

50

[Exh.4.13] Danh sách các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh

51

[Exh.4.14] Kế hoạch hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên

52

[Exh.4.15] Danh sách các cựu sinh viên tiếp tục việc học sau khi tốt nghiệp

53

[Exh.4.16] Danh sách sinh viên tham gia các chương trình làm việc và học tập tại nước ngoài

54

[Exh.4.17] Bản hợp đồng với các thầy/cô đã nghỉ hưu

55

[Exh.4.18] Danh sách sinh viên xuất sắc, giỏi

56

[Exh.4.19] Danh sách GV tham dự tập huấn E-learning

57

[Exh.4.20] Danh sách SV được nhận học bổng các loại

58

[Exh.4.21] Tài liệu của Liên minh Châu Âu về các nhóm năng lực cốt lõi cho lifelong learning

Tiêu chuẩn 5. Kiểm tra, đánh giá sinh viên

59

[Exh.5.01] Quy chế học vụ

60

[Exh.5.02] Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp

61

[Exh.5.03] Quy định về lưu trữ và công bố kết quả học tập

62

[Exh.5.04] Thông báo của Trường về xây dựng ngân hàng đề

63

[Exh.5.05] Biên bản nghiệm thu ngân hàng đề

64

[Exh.5.06] Danh sách phân công cán bộ coi thi

65

[Exh.5.07] Biên bản kiểm tra giám sát coi thi (P. Thanh tra)

66

[Exh.5.08] Biểu mẫu đề thi tự luận

67

[Exh.5.09] Biểu mẫu đề thi trắc nghiệm

68

[Exh.5.10] Biểu mẫu đáp án và thang điểm (đề tự luận)

69

[Exh.5.11] Biểu mẫu đáp án và thang điểm (đề trắc nghiệm)

70

[Exh.5.12] Sổ giao nhận bài thi và bảng điểm của Khoa

71

[Exh.5.13] Bảng điểm môn học

72

[Exh.5.14] Bảng tổng kết tỷ lệ SV đậu, rớt từng môn

73

[Exh.5.15] Quy trình hướng dẫn làm khóa luận/tiểu luận

74

[Exh.5.16] Hướng dẫn trình bày khóa luận/tiểu luận tốt nghiệp

75

[Exh.5.17] Quy định về các chuẩn đầu ra khác của chương trình (ngoại ngữ, tin học)

76

[Exh.5.18] Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi, quy trình sửa đổi, điều chỉnh điểm

77

[Exh.5.19] Biên bản tập huấn xây dựng rubrics cho GV

78

[Exh.5.20] Danh sách GV tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá

Tiêu chuẩn 6. Chất lượng giảng viên

79

[Exh.6.01] Kế hoạch hàng năm cho phát triển đội ngũ giáo viên

80

[Exh.6.02] Kế hoạch dài hạn cho phát triển đội ngũ giáo viên

81

[Exh.6.03] Bảng thống kê giờ giảng theo học kỳ

82

[Exh.6.04] Thống kê số lượng GV và quy đổi FTE

83

[Exh.6.05] Tỷ lệ GV/SV dựa vào cách tính FTE

84

[Exh.6.06] Bảng thống kê số lượng GV (full-time, part-time, thỉnh giảng) theo học hàm, học vị

85

[Exh.6.07] Bảng thống kê số lượng SV theo năm học (nhập học, tốt nghiệp, đang học, tạm dừng, thôi học)

86

[Exh.6.08] Bảng thống kê các môn học phụ trách của mỗi GV

87

[Exh.6.09] Qui định về hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đối với GV (số lượng khóa luận/GV, chuyên môn của GV)

88

[Exh.6.10] Qui định về tham gia công tác cố vấn học tập đối với giảng viên

89

[Exh.6.11] Danh sách tuyển dụng theo kế hoạch của Khoa

90

[Exh.6.12] Kế hoạch tuyển dụng của Khoa

91

[Exh.6.13] Biên bản phỏng vấn tuyển dụng của HĐ KH và ĐT Khoa

92

[Exh.6.14] Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn cho giảng viên trẻ

93

[Exh.6.15] Quyết định công nhận thời gian tập sự

94

[Exh.6.16] Danh sách giảng viên NLU được tăng lương hàng năm

95

[Exh.6.17] Quy định về mời thỉnh giảng

96

[Exh.6.18] Mô tả nhiệm vụ cho các vị trí nhiệm vụ tại Khoa

97

[Exh.6.19] Sơ đồ tổ chức của Khoa

98

[Exh.6.20] Kế hoạch giảng dạy NLU

99

[Exh.6.21] Bảng phân công giảng dạy mỗi học kỳ

100

[Exh.6.22] Sơ yếu lý lịch của giảng viên

101

[Exh 6.23] Phiếu chấm điểm đánh giá, phân loại và xét thi đua cho GV

102

[Exh 6.24] Bảng tổng hợp chấm điểm đánh giá GV hàng năm của Khoa

103

[Exh.6.25] Chứng chỉ sư phạm

104

[Exh 6.26] Kết quả tuyển dụng

105

[Exh 6.27] Biên bản giảng thử

106

[Exh 6.28] Kế hoạch đào tạo phát triển chuyên môn cho GV

107

[Exh 6.29] Phiếu khảo sát nhu cầu được đi đào tạo của GV

108

[Exh 6.30] Phân tích nhu cầu được đào tạo của GV

109

[Exh.6.31] Thông tư 47-2014 về thời gian chuẩn cho giáo viên tập sự

110

[Exh.6.32] Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của năm học từ 2014 - 2018

111

[Exh.6.33] Biểu mẫu và quy trình xét thi đua khen thưởng

112

[Exh.6.34] Quyết định tăng lương và trợ cấp thâm niên cho cán bộ công nhân viên hàng năm

113

[Exh.6.35] Thuyết minh/đề cương đề tài nghiên cứu (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước, hợp tác quốc tế)

114

[Exh.6.36] Kế hoạch ngân sách của trường, khoa cho hoạt động nghiên cứu khoa học

115

[Exh.6.37] Các bài báo đăng tạp chí, báo cáo hội thảo

116

[Exh.6.38] Kế hoạch tổ chức hội thảo hàng năm của Khoa

117

[Exh.6.39] Bảng thống kê các hội thảo đã tổ chức trong 5 năm qua

118

[Exh.6.40] Kế hoạch làm việc cá nhân

119

[Exh.6.41] Quy chế chi tiêu nội bộ của NLU

120

[Exh.6.42] Thống kê các khóa học ngắn hạn cho GV

121

[Exh.6.43] Quy định về nghiên cứu khoa học cho GV và chính sách thưởng cho xuất bản quốc tế

122

[Exh.6.44] Các giấy tờ cho thấy sự hỗ trợ của Khoa về việc đi đào tạo của GV

Tiêu chuẩn 7. Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ

123

[Exh.7.01] Kế hoạch nguồn nhân lực cán bộ hỗ trợ dài hạn ( 5 năm) và hiện tại

124

[Exh.7.02] Bảng thống kê số lượng và trình độ cán bộ hỗ trợ theo từng bộ phận

125

[Exh.7.03] Kế hoạch tuyển dụng cán bộ hỗ trợ của khoa/trường

126

[Exh.7.04] Quy định về tuyển dụng cán bộ hỗ trợ

127

[Exh.7.05] Bảng khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động của các phòng ban

128

[Exh.7.06] Các quy định cụ thể về chức năng, trách nhiệm của các phòng ban

129

[Exh.7.07] Quy trình tuyển dụng và tiêu chuẩn cho từng chức danh

130

[Exh.7.08] Quyết định thành lập Ủy ban tuyển dụng nhân viên và tổ chức thi tuyển

131

[Exh.7.09] Quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn

132

[Exh.7.10] Hướng dẫn đánh giá tuyển dụng

133

[Exh.7.11] Thông báo kết quả tuyển dụng

134

[Exh.7.12] Chính sách tăng lương và trợ cấp

135

[Exh.7.13] Công bố danh sách đủ điều kiện để được thăng chức

136

[Exh.7.14] Tên, bằng cấp và nhiệm vụ của thủ thư

137

[Exh.7.15] Mô tả các nhiệm vụ của từng vị trí trong thư viện

138

[Exh.7.16] Kế hoạch phát triển đội ngũ của thư viện 2015-2020

139

[Exh.7.17] Danh sách các khóa đào tạo chuyên môn và seminar nghiệp vụ thư viện

140

[Exh.7.18] Thống kê về đào tạo thủ thư

141

[Exh.7.19] Bảng câu hỏi khảo sát chất lượng dịch vụ thư viện

142

[Exh.7.20] Danh sách cán bộ tại Trung tâm Tin học ứng dụng

143

[Exh.7.21] Mô tả công việc kỹ thuật viên máy tính

144

[Exh.7.22] Nội quy phòng máy của Trung tâm Tin học

145

[Exh.7.23] Danh sách các khóa học ngắn hạn của Trung tâm Tin học

146

[Exh.7.24] Quy chế cố vấn học tập

147

[Exh.7.25] Danh sách các cố vấn học tập

148

[Exh.7.26] Các hội thảo về cố vấn học tập

149

[Exh.7.27] Danh sách cán bộ văn phòng khoa và nhiệm vụ

150

[Exh.7.28] Mô tả công việc của từng vị trí trong các đơn vị chức năng

151

[Exh.7.29] Kết quả khảo sát về sự hài lòng với công việc và nhu cầu được đào tạo của cán bộ hỗ trợ

152

[Exh.7.30] Quy định về đào tạo và phát triển cho cán bộ hỗ trợ trong và ngoài nước

153

[Exh.7.31] Quy định về tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn của cán bộ hỗ trợ

154

[Exh.7.32] Mẫu đánh giá cán bộ hỗ trợ

155

[Exh.7.33] Thông báo đánh giá cán bộ hỗ trợ hàng năm

156

[Exh.7.34] Danh sách thưởng cán bộ hỗ trợ xuất sắc

157

[Exh.7.35] Kết quả đánh giá cán bộ hỗ trợ

158

[Exh.7.36] Các khóa tập huấn, đào tạo cho cán bộ hỗ trợ

Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên

159

[Exh.8.01] Cẩm nang tuyển sinh đại học và cao đẳng

160

[Exh.8.02] Trang web về tuyển sinh của Trường

161

[Exh.8.03] Kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Trường

162

[Exh.8.04] Quy định về tuần sinh hoạt công dân

163

[Exh.8.05] Thủ tục đăng ký, nộp đơn và nhập học

164

[Exh.8.06] Đề án tuyển sinh

165

[Exh.8.07] Biên bản họp cố vấn học tập và sinh viên

166

[Exh.8.08] Bảng xếp loại sinh viên

167

[Exh.8.09] Vai trò và trách nhiệm của Phòng Thanh tra

168

[Exh.8.10] Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

169

[Exh.8.11] Kế hoạch tư vấn hướng nghiệp, hội trợ việc làm cho sinh viên

170

[Exh.8.12] Quyết định thành lập các câu lạc bộ ngoại khóa

171

[Exh.8.13] Báo các các hoạt động ngoại khoá, đoàn hội

172

[Exh.8.14] KH hoạt động của Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

173

[Exh.8.15] Kế hoạch hoạt động của thư viện

174

[Exh.8.16] Kế hoạch hội thao cho sinh viên

175

[Exh.8.17] Hoạt động tổ chức thi bằng lái xe cho sinh viên

176

[Exh.8.18] Hoạt động hiến máu nhân đạo

177

[Exh.8.19] Kế hoạch các chương trình như chủ nhật xanh, mùa hè xanh

178

[Exh.8.20] Nhà thi đấu thể thao

179

[Exh.8.21] Khu vực tự học cho SV

180

[Exh.8.22] Kế hoạch xây dựng cảnh quan công viên khoa

181

[Exh.8.23] Hình ảnh, thông tin về chương trình văn nghệ truyền thống của Khoa Kinh tế “Eco by night”

182

[Exh.8.24] Kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe cho SV

183

[Exh.8.25] Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát về chỗ ở, việc làm thêm và hoạt động ngoại khóa của SV KTNN

184

[Exh 8.26] Thống kê nhập học năm thứ nhất và sinh viên đang học chương trình KTNN

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

185

[Exh.9.01] Phòng học cho SV

186

[Exh.9.02] Hình ảnh sinh viên tự học

187

[Exh.9.03] Hình ảnh trong giờ giảng

188

[Exh.9.04] Phòng làm việc cho GV Khoa Kinh tế

189

[Exh.9.05] Kế hoạch hoàn thiện CSVC trường

190

[Exh.9.06] Báo cáo về việc hoàn thiện CSVC trường

191

[Exh.9.07] Trang thiết bị của thư viện phục vụ việc học tập và nghiên cứu

192

[Exh.9.08] Các loại tài liệu tại thư viện

193

[Exh.9.09] Thông báo mua sách

194

[Exh.9.10] Tài liệu cho E-learning

195

[Exh.9.11] Phòng đọc, phòng mượn sách, tài liệu

196

[Exh.9.12] Kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ thư viện

197

[Exh.9.13] Thư viện Khoa

198

[Exh.9.14] Học liệu tại thư viện Khoa

199

[Exh.9.15] Danh sách phòng máy vi tính tại Trung tâm Tin học ứng dụng và Trung tâm ngoại ngữ

200

[Exh.9.16] Hình ảnh phòng Multimedia

201

[Exh.9.17] Website Khoa upload bản mô tả CTĐT, sơ đồ cây chương trình, ma trận tương thích CLOs và PLOs, bản mô tả tóm tắt các môn học trong chương trình

202

[Exh.9.18] Danh sách sinh viên được kiểm tra sức khoẻ hàng năm

203

[Exh.9.19] Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

204

[Exh.9.20] Thẻ bảo hiểm y tế sinh viên

205

[Exh.9.21] Quyết định thành lập đội bảo vệ

206

[Exh.9.22] Quy định về phòng cháy và chữa cháy

207

[Exh.9.23] Thiết bị PCCC và QĐ thành lập đội PCCC

208

[Exh.9.24] CSVC ở ký túc xá

209

[Exh.9.25] Hình ảnh Sân vận động

210

[Exh.9.26] Hình ảnh khu thể thao ngoài trời

211

[Exh.9.27] Kế hoạch tập huấn cho ứng phó khẩn cấp

212

[Exh.9.28] Kế hoạch hoàn thiện CSVC của Khoa

213

[Exh.9.29] Báo cáo hoàn thiện CSVC của Khoa

214

[Exh.9.30] Tờ trình trang bị phòng Multimedia

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng

215

[Exh.10.01] Biên bản họp và góp ý của các bên liên quan cho hoạt động thiết kế, rà soát và phê duyệt CTĐT

216

[Exh.10.02] Danh sách các công ty, doanh nghiệp, trường địa học, viện có liên kết với Khoa

217

[Exh.10.03] Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa

218

[Exh.10.04] Các biên bản họp bộ môn ghi nhận ý kiến phản hồi của giảng viên về chương trình đào tạo KTNN

219

[Exh.10.05] Biên bản họp hội đồng khoa học của Khoa định kỳ và đột xuất

220

[Exh.10.06] Quy trình tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của khoa, bộ môn

221

[Exh.10.07] Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, ban thư ký và ban tự đánh giá chất lượng (AUN)

222

[Exh.10.08] Kế hoạch thực hiện tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Khoa Kinh tế

223

[Exh.10.09] Quyết định thành lập Phòng QLCL

224

[Exh.10.10] Danh sách các giáo trình do các giảng viên Khoa biên soạn

225

[Exh.10.11] Chuyên mục góp ý, phản hồi thắc mắc của sinh viên, các bên liên quan trên diễn đàn trang web của khoa

226

[Exh.10.12]  Giải đáp thắc mắc, phản hồi của sinh viên  từ  Cố vấn học tập thông qua group nhóm trên facebook

227

[Exh.10.13] Các đề xuất cải tiến CTĐT

228

[Exh.10.14] Thống kê số lượng luận văn tốt nghiệp của SV KTNN 2014-2018

Tiêu chuẩn 11. Đầu ra

229

[Exh.11.01] Trình tự, thủ tục xem xét đối với sinh viên bỏ học

230

[Exh.11.02] Danh sách sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2014-2018

231

[Exh.11.03] Thông báo đăng ký môn học mỗi học kỳ

232

[Exh.11.04] Thông báo học bổng

233

[Exh.11.05] Kế hoạch đăng ký trực tuyến và điều chỉnh môn học

234

[Exh.11.06] Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

235

[Exh.11.07] Thư mời tham gia Hội chợ việc làm

236

[Exh.11.08] Danh sách cách dịch vụ hỗ trợ cho SV

237

[Exh.11.09] Quy chế quản lý nghiên cứu khoa học SV

238

[Exh.11.10] Ngân sách hàng năm phân bổ cho các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học SV

239

[Exh.11.11] Danh sách sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học do giáo viên Khoa hướng dẫn

240

[Exh.11.12] Website hướng dẫn SV thực hiện nghiên cứu khoa học

241

[Exh.11.13] Bản ghi nhớ trao đổi giữa NLU và doanh nghiệp

242

[Exh.11.14] Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

243

[Exh.11.15] Danh mục các bài báo khoa học có SV tham gia

244

[Exh.11.16] Danh sách sinh viên KTNN thôi học 2014-2018

 

Đánh giá AUN-QA / Danh mục minh chứng

/html>