TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA KINH TẾ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:12-2019/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  đổi phòng thi 3 môn thi thực hành PHÒNG MÁY TÍNH, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020)

 Căn cứ lịch thi học kỳ 1, năm học 2019-2020

 Ba môn học sau:

     1) Tin học ứng dụng trong quản trị (208225), Lịch thi 7:30; ngày 23/12/2019, tại hai Phòng RD403 và RD204

     2) Ứng dụng tin học trong kế toán (208354), Lịch thi 14:45; ngày 09/01/2020, tại hai Phòng RD104

     3) Hệ thống thông tin địa lý (204501), Lịch thi 7:30; ngày 10/01/2020, tại hai Phòng RD202

Theo yêu cầu của ba Giảng Viên phụ trách ba môn học nêu trên Về việc tổ chức thi kết thúc học phần tại PHÒNG MÁY TÍNH, Giáo vụ Khoa thông báo đến tất cả Sinh viên đã đăng ký và có Lịch thi ba môn nêu trên có mặt ĐÚNG GIỜ (theo lịch thi đã công bố), Địa điểm mới là tại TRUNG TÂM TIN HỌC, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. (Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức cũ)

Lưu ý: Sinh viên không lên Phòng Thi theo lịch đã công báo qua Email Sinh viên.

Trân trọng thông báo.!

                                                                                                             Tp HCM, ngày 20/12/2019

                                                                                                                       Giáo Vụ Khoa

                                                                                                                    Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2315
Nhập ngày: 20-12-2019
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2019

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>